Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Yay Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Yay Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:27 am

23 Kas?m- 21 Aral?k

Grubu: Ate?, pozitif
U?urlu günü: Per?embe
U?urlu say?s?: 3, 12, 582, 943, 2334
U?urlu ta??: Turkuaz, Opal, Ametis, Mavi Kalsedon
U?urlu renkleri: Mor, Menek?e moru ve koyu mavi
U?urlu kokular?: Nergis, Menek?e, Zambak
U?urlu çiçekleri: Leylak, Salk?m, Mor menek?e
U?urlu müzik: Pop
Belirgin özelli?i: Aktiflik
Negatif yönü: Alayc?l?k
?ste?i: Ünlü olmak
Anla?t??? burçlar: Koç, Aslan
Anla?amad??? burçlar: ?kizler, Ba?ak, Bal?k
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Ba?ak
Duygusal aç?dan destekçi burç: Bal?k
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: O?lak
Evlilik için uygun burç: ?kizler


ÖZELL?KLER?

Bu burcun insanlar? s?cak do?all?klar? ve iyimserlikleriyle tan?n?rlar. Heyecanl?d?rlar, hareketsiz duramazlar. Yapt?klar? hatalardan ders almas?n? bilirler. Özgürlüklerine dü?kündürler. Kurallara ve geleneklere kar?? gelirler, kal?pç?l?ktan ho?lanmazlar. Pratik insanlard?r. Ütopik olmayan eylemler yaparlar.

Fiziksel ya da duygusal özgürlükleri ellerinden al?n?rsa altüst olurlar. Adildirler. Ba?kalar?n? da savunur ve onlar? incitmekten çekinirler. Sportmendirler. Entelektüel çal??malar yerine arkeolojik do?ayla iç içe olan kültürel çal??malardan ho?lan?rlar. Özellikle binicilik sporu onlar için tutkudur.

Bilgi depolamay? severler. Yabanc? insanlar? tan?mak ve dillerini konu?mak çekici gelir. Bilinmeyeni ke?fetmeye bay?l?rlar. Çabuk öfkelenen insanlar olmalar?na kar??n kötülük dü?ünmezler. Al??kanl?klar?ndan kolayca vazgeçerler. Ço?u zaman gergin ve huzursuzdurlar. Gereksiz zamanlarda çok aç?k ve direkt konu?urlar.

Ba?kalar?n? bu yüzden incitebilirler. Bazen yapamayacaklar? ?eyler için söz verirler. Hileli i?lere yatk?nd?rlar. Huzursuzluklar?n? kontrol edemedikleri zaman çevrelerini de huzursuz ederler. Yay erke?i ne?eli ve ?akac?d?r. A?kta ideali i?itir. Onun için her zaman yedekte bir kad?n vard?r. Gerçek pe?inde ko?ar ve çok merakl?d?r.

Yay kad?n? sevgilisini geni? bir kesimden seçer. Erke?in her özelli?i onu çekebilir. A?k ili?kilerinde yumu?ak geçi?ler yapt??? için, eski sevgilileriyle dost kal?r. Yay kad?n? ç?lg?n ve ne?eli adamlardan ho?lan?r. Onlar? anlamak zordur, hele kontrol etmek imkans?zd?r.

Yay kad?n? aç?k sözlüdür ve bazen aç?k saç?k sorular?yla, tüylerinizi diken diken edebilir. Ba?lar?na buyrukturlar, aile ba?lar?na garip bir uzakl?klar? vard?r. Yay k?zlar?n?n ço?u arkada?l?kla a?k? birbirine kar??t?r?r. Sanat Yay k?zlar?n? cezbeder. Meslek onlar için her ?eyden önce gelir.

Yay anne babalar ayd?n yeniliklere aç?k olduklar?ndan çocuklar?n?n ilgilerini ba?ar?l? bir ?ekilde yönlendirirler. Bu burçta do?an çocuklar mutlu ve güler yüzlü olurlar. Arkada? canl?s?, payla?may? seven çocuklard?r.


D??ER ÖZELL?KLER?

Hayata iyimser bakan, asaletli, herkesi dost bilen, arkada? canl?s?, s?cak kanl? ve samimi kimselerdir. Oldu?u gibi görünür. Çabuk inan?r. Merttir, kimseyi incitmek, haks?zl?k yapmak istemezler. Herkesten de bunlar? beklerler. Hareketli, ne?eli ve espirilidirler. Ortama çabuk uyabilirler. Duruma göre espiriler yapabilirler. Be?enmedikleri ?eylere b?y?k alt?ndan gülercesine alaya al?rlar.

Genelde her sözlerinde, ac?tmayan ama dokunduran espiriler vard?r. K?r?lsa da dar?lmaz; ama h?nc?m sözleri ile i?neleyerek al?r.

Çift karakterli ve de?i?ken yap?l? bu burç insanlar?n?n iki yönü vard?r. Birincisi, duygulu, içine dönük, kolay etki alan, çekingen olan yönü: ikincisi de cesur, ate?li, tedbirsiz, gururuna dokunulursa sözünü esirgemeyen yönü. Bunlardan biri a??rl?kl? olabilir veya iki yönde yerine göre ortaya ç?kar.

Özgürlü?ü çok önemlidir. Seyahat etmekten, maceralar ya?amaktan, gezip görmekten çok ho?lan?r. Esasen çok cesur de?ildir. Bir taraftan korkarken bir yandan da macera pe?inde ko?ar. Asl?nda ko?mas?na da gerek kalmaz. Macera onu bulur. Her gezmesi, seyahati veya günlük bir ya?am? sonunda genellikle anlatmaya de?er, enteresan bir ?eyleri vard?r. Ne?eli, canl? unutulmayacak an?lar?n?z olsun istiyorsan?z Yay insan? ile seyahat edin. Seyahat arkada?l?klar? da problemsizdir.

Ya?am onlara çok ?eyler verir. Öyle olaylar, öyle durumlarla kar??la??rlar ki; bunlardan çok derin ve anlaml? tecrübeler edinirler. Bunlar ona, hayat?n sadece oyun ve e?lence olmad???n? ö?retir.

Kazand??? tecrübelerden ders al?r, ayn? yanl??lar? yapmamaya özen gösterir ve ba?kalar?n?n da faydalanmas? amac? ile herkese ak?l verir. Hatta çok bilgiçlik kar??s?ndakini s?kacak dereceye varabilir. Her konuyu bildi?ini sanmaya ba?lar. Neticede olgunla??r ama asla pinti, karamsar ve hareketsiz bir insan olmaz. O her zaman yaydan f?rlamaya haz?r bir ok gibidir.

Aç?k havay?, ferah? ve geni? alanlar? sever. Perdeleri çekik, panjurlar? kapal? bir evde oturamaz.

Maddi veya manevi olarak k?s?tlanmaktan, ba??ms?zl???n?n elinden al?nmas?ndan, sorumluluk alt?nda kalmaktan çok korkar. Bunun için de bir yere, bir ki?iye ba?lanmak istemez.

Di?er taraftan sevdi?i insanla olmak, bir ?eyler payla?may? da arzu eder. Neye sahip olursa olsun sevdikleri ile payla?mad?ktan sonra onun için elindeki her?ey de?ersizdir. Bilgisini, var?n? yo?unu, üzüntü ve sevincini payla?mal?d?r ki mutlu olsun. Aksi halde mutsuz, huzursuz ve huysuz olur. Ya?ama küsmez ama çok k?rg?n ya?ar.

?leri ya?larda birine ba?lanman?n, sorumluluk alman?n öyle korkunç bir?ey olmad???n? anlar ama art?k baz? ?eyler için çok geç kald???n? görür.

Ate?li bir sevgilidir. Sevince çok sever. Hem sevgili hem de iyi bir dosttur. Sevdi?i için her ?eyi yapar. Onu kaybetmemek için hayat?n? bile ortaya koyar, her ?eyinden vazgeçebilir. Ne isterse yapmaya, vermeye haz?rd?r. Ama genellikle bekledi?ini bulamaz.

Aldat?l?rsa, severken terkedilirse çok y?k?l?r, ate?i söner ama o gene de sevmeye devam eder. Ba???lar. En az?ndan dost kalma yollar? arar. Genellikle iki veya daha fazla ili?ki ya?ar. Bu ili?kilerden biri kötüdür ama kendini zaman?nda kurtarabilir. Gizli a?k ili?kileri yüzünden çok ac? çekebilir.

Sevgide olsun ya?am?nda olsun, tam olarak arad?klar?n? bulmas? uzun zaman al?r. Bu süre içinde daldan dala konar. Karars?z, aceleci, de?i?ken, çabuk meraklan?p ilgilenen ama çabuk b?kan biridir. Fakat arad???n? tam olarak bulunca son derece sebatkar olur. Bu sab?r onun ba?ar?s? demektir. Konuya iyice dalar, akl?m, zekas?n? sonuna kadar kullan?r, zamanla ilgilendi?i konuda çok bilgili, ö?retici olur hatta eser bile ortaya koyabilir. Geni? alanda ün sahibi olmak arzusu vard?r.

Cömerttir ve fedakarl?k yönü ile tan?n?r. Kendinden çok ödün verir. Ancak verdiklerinin kar??l???n? bekler. Bu yüzden s?k?nt?lar? bitmez, çünkü bekledi?ini bulamaz.

Çok üzülse de, y?k?lsa da, haks?zl??a da u?rasa gene iyimserlik ve affedicilik yönü filizlenecek bir aral?k bulur. Neticede suçu kendine yükler, herkesi ho? görür, hakl? bulur.

Kullan?ld???n?n fark?na çok geç var?r. Ne zaman ki insanlar ondan uzakla??rlar, o zaman anlar. Bir daha bu tongaya dü?meme?e karar verir. Ama ona ihtiyac? olan birini görürse dayanamaz.

?nsanlar?n çaresiz, zavall?, muhtaç durumda kalmalar? onu çok etkiler. Ac?ma ve yard?m etme duygular? güçlüdür. Kendileri ile ilgili iyi olsun kötü olsun hiçbir sorunlar?n? saklamay? beceremezler. Hemen sevdi?i, güvendi?i birine aç?lmal?d?rlar. Bu yüzden gizli sakl? bir ?eyleri yoktur.

Beklemeye, bekletilmeye tahammülleri yoktur. Bir ?ey olacaksa hemen olmal?d?r. Hareketleri çok çeviktir. Yerinden bir ok gibi f?rlar. Akl?na geleni hemen uygulamak ister. Ama dereyi görmeden paçay? s?vad??? için s?k s?k sükûtu hayale u?rar. Pi?manl??? en çok ya?ayanlardand?r. Bir de abartma huylar? vard?r. Bire be? katarak anlat?r. Bir zay?f noktalar? da kendilerim çok fazla önemsemeleridir.

Gençleri çok severler, gençlerle birlikte olmaktan zevk al?rlar. Sevilen bir ö?retmendirler. K?saca onlar asla ya?lanmaz, yarma umutla bakarlar. Daima, yar?n yeni bir gündür.

Din, felsefe, bilim, e?itim, psikoloji konular?na merakl?d?rlar. Sadece ö?renmekle kalmay?p, bilgiyi da??t?c? da olurlar. Bunun ötesinde evrensel boyutlarda yay?lma, geni?leme yapabilecek kapasiteleri vard?r. 6. hisleri çok kuvvetlidir. Hiç bir sebep yokken olacak bir ?eyi hissedip ona göre davranabilirler. E?er yapmam??larsa, ço?u kez hissettikleri olur ve ah ke?ke yapsayd?m, derler. ?leriyi görme, gelecekte olanlar? bilebilme gibi bir özellikleri de vard?r.

Din, felsefe, e?itim, ö?renim alanlar?, yaz? yazma, eser verme, gazetecilik gibi meslek alanlar? onlara uygundur. Geni? çapta tan?nan biri olmak isterler. Ö?retmenlik yapabilirler. Sporcu olabilirler. Espiri dallar?nda da ba?ar?l? olabilirler.

Ya?am? biraz daha ciddiye al?p, gerçeklere daha objektif bakabilmeliler. A??r? özverinin de a??r? kendini dü?ünmekle, bir bak?ma e?it oldu?unu görerek, her?eye hemen at?lmaktan vazgeçip biraz daha dü?ünerek hareket etmeyi ö?renmeleri iyi olur.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Yay Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: