Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Akrep Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Akrep Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:26 am

24 Ekim - 22 Kas?m

Grubu: Su, negatif
U?urlu günü: Sal?
U?urlu say?s?: 8, 9, 53, 783, 6591
U?urlu ta??: Topaz, Opsidyen, Ametis, Sitrin
U?urlu renkleri: Canl? k?rm?z?, Siyah
U?urlu çiçekleri: K?rm?z? karanfil, Han?meli, Ate? çiçe?i
U?urlu kokular?: Misk, Manolya,
U?urlu müzik: Mar?lar ve canl? parçalar
Belirgin özelli?i: Gizem
Negatif yönü: Merhametsizlik ve ihmalkarl?k
?ste?i: Ya?am boyu güvenlik
Anla?t??? burçlar: Yengeç, Bal?k
Anla?amad??? burçlar: Bo?a, Aslan, Kova
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Aslan
Duygusal aç?dan destekçi burç: Kova
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Yay
Evlilik için uygun burç: Bo?a


ÖZELL?KLER?

Akrepleri anlatacak iki kelime vard?r. Ya?am ve Ölüm. Akrepler için her zaman iki uç vard?r. Ve akrep her zaman tek bir taraftad?r. Onlar? tan?mlamak oldukça zordur. Üstün ki?iliklidirler. Yar?m yamalak i?lerden ho?lanmazlar. Ya?am?n her alan?nda tutkular? vard?r. Ya?am güçleri oldu?u kadar fiziksel güçleri de kuvvetlidir. Gözler onlar için önemlidir. Güçlerini gözlerinden okuyabilirsiniz. Felsefeleri yâ hep ya da hiçtir. ??mar?k, bencil ve yalanc? insanlar? sevmezler.

Bazen patavats?z, kaba olurlar. Uzla?maya kolay kolay yana?mazlar. Dü?üncelerinin do?rultusunda davran?rlar. Dikkate al?nmaktan ho?nut olurlar. Ku?kucudurlar, bu yüzden onlar? kolayca inand?ramazs?n?z. ?nand?klar?n? da sonuna kadar savunur ve bunun için gereken mücadeleyi verirler.

Nefret ve eylemleri ki?iseldir. Bu burçta do?anlar i?lerini tek ba??na yapmay? severler. Ya?am onlar için ciddi bir i?tir. Sab?r, özen ve ilgiyle çal???rlar. Hedeflerine kilitlenirler. Akrepler kendilerini kand?rmaz, gerçeklerle yüzle?irler. Zay?f akrepler zehirlerini içlerine ak?t?r ve kendi y?k?mlar?na neden olurlar. Kötü bir akrep ise öç almak için elinden geleni yapar. Gücünü olumlu yönde kullan?rsa iyi bir önder olur.

Kendisine verilen bir arma?an? veya yap?lan bir iyili?i asla unutmaz ve kar??l?ks?z b?rakmaz. Din ve teoloji özel ilgi alan?d?r. Akrep erke?i yenilmek ve y?lmak nedir bilmez. Akrepler kendi yasalar?n? uygularlar bir ba?kas?n?n kendileri için ne dü?ündükleri onu zerre kadar ilgilendirmez, kendi bildi?ini okur.

Cinsellik ya?amlar?n?n bir parças? oldu?u için çok önemlidir. Ölüm ise onlar için ya?am?n di?er bir gerçe?idir. Flört etmeyi severler. Duygusal ili?kileri s?cak ve samimi olmas?na ra?men ili?kilerinde istikrar pek gözlenemez. Yönetmeyi sevdiklerinden hem yak?nlar?n? hem de arkada?lar?n? yönetmeyi severler.

Akrep erke?i tutkulu ve heyecanl?, ayn? zamanda kötü k?skançt?r. Ki?ili?ini istekleri yönetir. Bu isteklerim gerçekle?tirmek için her türlü zorlu?u a?ar. Kar?? konulmaz karizmas? onun hazinesidir. Tutkusunu kontrol etmekte zorlanabilir.

Akrep kad?nlar?n?n ise seks merkezli ya?am tarzlar? vard?r. Ate?li ve çekici kad?nlard?r. A??k oldu?unda a?k? için sava??r. Buna ra?men sad?k kalmas? zordur. Çok çal??may? ve e?lenmeyi sever.

Akrep erke?i gibi akrep kad?n? da tutku esiridir. Akrep kad?n? derin, gizemli bir güzelli?e sahiptir. Çekici, gururlu ve güvenlidir. Bilinmeyenleri ara?t?rmaya ve ö?renmeye merakl?d?r ama anla??lmaz bir ?ekilde bütün ara?t?rmalar?ndan ve deneyimlerinden sapasa?lam ç?kar.

Akrep kad?n? güçlü ve de?erli buldu?u ki?ilere inan?lmaz bir sadakat gösterir. Zay?fl?klara tahammül etmez. Her ?eyine sahip ç?kan bir insand?r, ama kendisine sahip ç?k?lmas?n? istemez. Akrep kad?n? ya?ama ihtiras? içinde bazen neredeyse sizi bo?acak, ama gerçek bir f?rt?nada, so?uk kanl?, sakin mant??? ve çelik gibi gücü bir can kurtaran olacakt?r.

Akrep anne ve babalar kendilerini çocuklar?na adarlar. Onlarla ili?kileri biraz serttir. Çocuklar?n?n soru sormas?na izin vermezler. Bu burçta do?an çocuklara enerjilerini do?ru kullanmay? ö?retmek gerekir.


D??ER ÖZELL?KLER?

Daima a??r? uçlarda ya?arlar. Hayat görü?leri "ya hep, ya hiç" prensibine dayan?r. Ya?amlar?nda renkler yoktur. Var olan renk sadece siyah ve beyazd?r. Olanla yetinmek, ortalarda kalmak onlara hiç mi hiç uymaz. Hedefleri daima, her ?eyde derinle?mek, en zirveye ula?makt?r. Bir ?ey, "ya olacakt?r, ya olacakt?r". Olursa olur, olmazsa olmaz de?ildir.

Onlar pek çok ki?inin göremedi?i çok farkl? ve gizli noktalar? görebilir, birbirine ba?layabilir ve bir netice elde edebilirler. Asla olaylar?n, konular?n k?y?s?nda kalmazlar. Ara?t?r?r, anal?z eder ve s?rlar?na inerler. Hangi konuyu, hangi alan? seçerlerse seçsinler sonunda mutlaka ba?ar?l? olacaklard?r. Zaten ba?ar?l? olma iste?i onlarda bir h?rs ?eklindedir. Ancak bu h?rs ters dönüp en a?a??lara dü?meleri de mümkündür. Kimselerin onlar? geçmelerine izin vermezler. Zirvede onlar?n bayraklar? dalgalanmal?d?r.

Geçinilmesi oldukça zor insanlard?r. Onlar? memnun etmek zordur. Mutlaka bir yerden bir huzursuzluk ç?karacak ?ey bulurlar, mant?kl? veya mant?ks?z.

Son derece k?skanç ve kincidirler. Kendilerine yap?lan kötülük sayd?klar? ?eyleri asla unutmazlar ve öç almadan rahat etmezler.

Genellikle davran??lar?nda ba?kalar?na nispet veya öç alma duygusu yatt???ndan, uzun vadede de olsa haks?zl?k yapt?klar? ?eyler neticede kendilerine zarar verir. Kendi kendisini mahveder. Yan?, art?k kaçacak delik bulamayan akrebin kendi i?nesi ile zehirini kendine sokmas? gibi.

Çok iyi bir dost ama bir o kadar da çok kötü dü?mand?rlar. Sevdi?inin, kendine ba?l? olan ki?ilerin her ihtiyac?n?, ondan evvel dü?ünür ve yard?m eder. Onun için her ?eyi yapar. Son derece sad?k ve dü?ünceli bir dost olur. Ama k?zd?r?rsan?z, bir kötülük yaparsan?z ya da onun isteklerine ters dü?erseniz yand?n?z. Sizi asla rahat b?rakmaz. Nefreti sonsuzdur.

Gizlilik, suskunluk ve kararl?l?k önemli özellikleridir. Kendini saklar ama herkesin s?rlar?n? ö?renmek ister. ?yi bir gözlemci, iyi bir dinleyicidir. S?r tutar. Zaten kendisi çok konu?maz. Daha ziyade dinlemeyi tercih eder. Yüzünde so?uk bir ifade vard?r, ancak az kulland??? gülmesi ile yüzü ???klan?r ve ?s?n?r. Emir almak, hükmedilmek, güdülmek için var de?ildir. Kimsenin boyunduru?u alt?na girmez.

Seks gücü fazlad?r. Son derece çekici, esrarl? ve seksidir. Sevdi?i ki?i sadece onun olmal?d?r. Bu konuda çok k?skançt?r. Olur olmaz ?eyler için sevdi?ini suçlar. Ama sonuçta onun gibi ç?kmaz ve pi?man olur.

Aldat?l?rsa, bir ajan gibi ara?t?r?r, bulur ve elinden geleni ard?na koymaz. Ac?mas?z olur. Arkada?lar?n? da ba?kalar? ile payla?mak istemez. ?ayet sevdi?i ki?i sad?ksa o zaman, yuvas?na ba?l? ve onlar? çok fazla dü?ünen, ihtiyaçlar?n? yerine getiren biri olur.

Ölüm, ölüm ötesi, mistik, felsefi, bilim ve dini konular ilgi alan? içindedir. Bu konular? ara?t?rmak, derinli?ine inip s?rlar bulmak ister. Sezgileri de çok güçlüdür. Bu yolla ald?klar?n? iyi de?erlendirir.

Gizli i?ler planlama, uygulamada çok ba?ar?l?d?r. Az konu?may? ba?arabildi?i için, sinsice, sessizce i? yürütmek onun için çok kolayd?r.

?iddet, öfke, geçimsizlik, normal d??? istekler, seks dü?künlü?ü, ku?ku kuruntu, kendi hatalar?n?n ac?s?n? ba?kalar?ndan ç?karma, tatminsizlik ve h?rsl? istekleri yüzünden etraf?ndakilere hayat? zehretme gibi durumlar hep Akrep Burcu insanlar?nda görülen hallerdendir.

Di?er uçta da üstün bir Akrep tipi vard?r. Bunlar akl?n? kullanan, gayretli, h?rsl? ama ba?armak için, sezgi ve analiz güçleri ile ileriyi görerek toplumda zirve noktas?na gelebilmi?, insanl??a faydal?, yetenekli ve kesin ba?ar?l? insanlard?r. Ama gene de zor insanlard?r.

?öyle veya böyle, neticede Akrep insan? ile geçinmek oldukça zordur. Çünkü kendini asla açmaz. Buna kar??n, kar??s?ndakinin zay?f ve kuvvetli yönlerini çok iyi görür ve böylece istedi?i gibi davran?r. Yani ipler onun elindedir. Maddeye, paraya önem verir. Tutucudur. Ald??? kararlardan asla dönmez. Çok güçlü ve sab?rl?d?r. Kolay kolay kimseye güvenmez. Dostu yok gibidir. Arzusu sürekli güven içinde olmakt?r.

Dostluk veya beraberliklerinde hakim unsur maddi veya manevi menfaat duygusu a??r basar. Kolayca nankörlük yapabilir. Dostluklar?ndan hiç bir zaman emin olunmaz; arkadan vurabilirler.

Sadistçe yönleri de vard?r. Hem korkar, hem de kendi can?n?n yanmas?ndan adeta zevk al?rlar. Bedensel ac? adeta ona zevk verir. Yani ba?kalar?na yapt??? gibi kendine de ac?mas?z davranabilir. Ölümden ve kan görmekten korkar.

Ayr?ca kendi dü?üncelerinin, gizli planlar?n?n ba?kalar? taraf?ndan anla??laca?? dü?üncesi onu çok tedirgin eder. Onun için susar. Ya?am boyu h?rslan, enerjileri, kin ve nefretleri, ya?am h?rslar? asla bitmez. Adeta ölüme meydan okurlar.

Olaylar? analiz etme, derinli?ine inerek bulduklar?n? birbirine ba?lay?p netice ç?karmada çok cin fikirlidir. ?yi bir dedektif, ajan veya zor ve gizli i?leri çözümleyici olur. Ayr?ca hem?irelik, doktorlu?un a??r dallar? ve gizemli sanatkarl?k onlar için çok uygun alanlard?r.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Akrep Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: