Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Ba?ak Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Ba?ak Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:25 am

24 A?ustos - 23 Eylül

Grubu: Toprak, negatif
U?urlu günü: Çar?amba
U?urlu say?s?: 0, 5, 16, 888, 6848
U?urlu ta??: Koyu mavi, zafir, ye?im ta??, saf platin, Opsidyen
U?urlu renkleri: Aç?k sar?, Aç?k mavi, Kobalt mavisi
U?urlu çiçekleri: Açelya, Sar? menek?e, Lavanta çiçe?i
U?urlu kokular?: Leylak, Limon, Sardunya
U?urlu müzik: Nostaljik ve romantik parçalar
Belirgin özelli?i: Temizlik, dikkatli ve her ?eyle ilgili olmak
Negatif yönü: Çekingenlik
?ste?i: ??te ba?ar?
Anla?t??? burçlar: Bo?a, O?lak
Anla?amad??? burçlar: ?kizler, Yay, Bal?k
Kariyerine yard?mc? olacak burç: ?kizler
Duygusal aç?dan destekçi burç: Yay
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Terazi
Evlilik için uygun burç: Bal?k


ÖZELL?KLER?

Bu burçta do?an ki?iler çal??kan ve pratiktirler. Ayr?nt?lar? inceleyerek becerikli görünmek isterler. Buna kar??n sorunlar?n tümünü göremezler. Her ?eyi do?ru yapt?klar?na inan?rlar. Hata kabul etmezler. Okullar?nda ve i?lerinde kendilerini kan?tlamaya çal???rlar. Tutucudurlar. Bir sorunla kar??la?t?klar?nda olay? bütün ayr?nt?lar?yla incelemeye koyulurlar. Dolay?s?yla iyi ara?t?rmac? olurlar.

Kalabal?ktan ho?lanmazlar. Ba?aklar minyon insanlard?r, ama adaleli ve narin görünü?lerinden umulmayacak kadar güçlüdürler. Kald?rabileceklerinden fazla i? yüklerseniz, infilak edebilir çünkü fazla zora gelmezler. Sakin ve yumu?ak insanlard?rlar. Güvenilir ve samimi ki?ilikler sergilerler.

Al??kanl?klar?n? kolay kolay terk etmezler, sa?l?klar?na çok önem verirler. Ya?am boyu en iyisini istediklerinden herkesi ve her ?eyi ele?tirirler. Onlar? ho?nut k?lmak zordur. Kendilerine duyduklar? güven sallant?dad?r. Ço?u zaman kusursuz insan arad?klar?ndan, zor be?enirler ve zor evlenirler. Duygusal ili?kilere gereken önemi vermezler. Tutumludurlar. Bazen cimridirler. Çok zor arkada? seçerler. Evcildirler. Bo? zamanlar?n? sevdikleriyle geçirmeyi isterler ve gezmeyi severler. Kendileri gibi çevrelerinin de temiz ve düzenli olmas?n? isterler. Temizlik ve düzeni severler ama i? yapmaktan ho?lanmazlar.

Ba?ak erke?i do?as? gere?i mütevaz? ve gösteri?sizdir. Ciddi görünü?ünün alt?nda, Ba?a??n çekici ruhu yatar. Dü?ünce ve amaç temizli?i Ba?a??n sembolüyle sembolize edilir. Aya?? yere basan, idealist ve romantik bir ki?ili?i vard?r. A?kta fazlal?ktan çok kalite arar. Hayal k?r?kl???nda kendini en zor i?e ve insanlardan uza?a çeker.

Ba?ak erke?i, keskin zekayla sa?lam topra??n kar???m?d?r. A??k olaca?? ki?iyi bulmak için de?erli zaman?n? harcamakta acele etmez. Çünkü yeme, giyinip ku?anma, sa?l?k ve çal??ma al??kanl?klar?nda oldu?u gibi kad?n seçiminde de ayn? derecede ele?tirici ve k?l? k?rk yararcas?na özen gösteren bir insand?r. Zeki ve sofistike kad?n? çekici bulur. Kad?n avc?s? de?ildir. Ama bir kad?n taraf?ndan tavlanmak ho?una gider.

Ba?ak kad?n? cazibesini çok iyi kullan?r. Ba?ar?l? erkekleri sever. Kontrollüdür. Romantiktir. Olaylar?n d???nda kal?r. Bir erke?in ne istedi?ini bilir. Zeki ve organizedir. Bir ba?ak kad?n? okyanus ötesinde rastlad??? bir erkek için kocas?n? terk edebilir, evlilikten önce a????n?n çocu?unu ta??yabilir. Kendisine dü?man kesilen dünyan?n kar??s?na ba?? dik ç?kar. Utangaç biridir. Ba?ak kad?n?, toplum yasalar?n? delmekten çok ho?lan?r. Sevildi?ini gerçekten anlarsa tüm dünyay? kar??s?na alabilir, o sever. ?ki yüzlülükten ho?lanmaz.

Ba?ak burcundaki anne ve babalar çocuklar?na ho?görüsüz davran?rlar. Çocuklar?ndan çok ?ey beklerler. Çocuklar?n?n sürekli temiz ve düzenli olmas?n? isterler. Da??n?kl??a ve pasakl? çocuklara tahammülleri yoktur.


D??ER ÖZELL?KLER?

Her konuda temiz, tertipli ve düzenlidirler. Hani Aslan?n tersine bu konularda iyile?meyen bir hastad?rlar.

Pek çok ki?inin üzerinde bile durmad???, hatta fark?nda bile olmad?klar? ince detaylar onlar için çok önemlidir. Yani gereksiz ayr?nt?lar, detaylar içinde kaybolmu?lard?r. Ad?n? sorsan?z, bir isim söylemeden önce do?umundan bu yana ne varsa anlat?rlar; sanki herkes bilmek zorundaym?? gibi. Bir ?ey anlat?ld???nda hemen ne denilmek istedi?ini kavrar, daha kar??s?ndakinin laf? bitmeden o olay? anlam??t?r.

Detaylarla bo?u?maktan, tabii bu arada kendilerine faydal? olabilecek esas noktalardan mahrum kal?rlar. Hayattaki tek hedefleri; mükemmeli yakalamakt?r. Oysa bu kadar detaylara dalarak bunu bulman?n mümkün olmad???n? göremezler. Be?enilmek en ba?ta gelen arzular?d?r.

?nceleyici, ara?t?r?c? ve çal??kand?rlar. Yorulmadan, ?ikayet etmeden büyük bir hazla uzun süre çal??abilirler. Hizmet etmeyi severler. Herkesin i?i biter ama onlar?n her zaman me?gul olduklar? bir detay vard?r, o yüzden ömür biter ama i?leri bitmez. Detay?yla da olsa yapacaklar? ?eyi iyi planlama ve uygulamada ba?ar?l?d?rlar. Ancak uygulama süresi uzundur.

Sessiz ve derinden giderek, hedefe ula?mada kendi metotlar?nda ?srarl?d?rlar. Ba?ar?l? olmak çok önemlidir.

Ne?eli, espirili, konu?kand?rlar. Onlar? kibar yapan bir de çekingenlikleri vard?r. Olaylar?n, ki?ilerin komik yanlar?n? bulup taklit ederek komiklik veya ?akalar yaparlar. Hatta ileri gidip k?r?c? bile olabilirler.

Çok ele?tiricidirler. Ama kendilerinin ele?tirilmesine asla tahammül edemezler. Çok çabuk al?n?r, incinir ve a?layabilirler. Ancak duygular?n? bast?r?p saklamay? da becerebilirler.

Ba?lar? s?k???nca, çok zor durumlarda kolayca her?eyi abartabilir, kolayl?kla yalan söyleyebilirler. Kendi hatalar?n? ba?kalar?na yüklemeye çal??arak hemen savunmaya geçerler.

Çok evhaml?d?rlar. Çe?itli korkular? vard?r. Karanl?ktan, yaln?zl?ktan, h?rs?zdan, özellikle hastalanmaktan çok korkarlar. Bunun için çok titiz davran?rlar.

Tokala??nca elini y?kayan veya kolonya ile dezenfekte eden, sebzeleri meyvalar? sabunla y?kayan, çama??rlar?n? eriyene kadar kaynatan, toza kar?? sava? açan hastal?k hastas? tipler bu burçtan ç?kar.

Ba?lar? a?r?sa, eline i?ne batsa doktora ko?arlar. ?laçlarla oldukça s?k? dost olurlar. Bu yönleri yüzünden cehennemde ya?ad?klar?n?n fark?nda de?illerdir...

Rakamlarla, hesaplarla aralar? çok iyidir. Tutumlu, tedbirli ve hesabidirler. Bankada hesap açt?rmak ho?lar?na giden bir u?ra?t?r. Bunun alt?nda yatan bir sebep de, yar?ndan duyduklar? endi?enin getirdi?i ekonomik güvence sa?lama dü?üncesidir.

Mant?kl?d?rlar. Elde edemeyecekleri ?eyler pe?inde ko?mazlar. Pek cesur da say?lmazlar. Risklere girmek onlar?n çizgilerinin d???nda kal?r.

Mütevaz?, nazik ve alçak gönüllüdürler. Dostluklar?, ahbapl?klar? iyidir. Dostlar?n?n yard?m?na seve seve ko?arlar. Onlara hizmet etmekten sak?nmazlar.

Her ?eyde oldu?u gibi giyim konusunda da titizdirler. Temiz ve ??k olmay? en iyi becerebilenlerdendirler. Giydiklerini yak??t?r?rlar. Ucuz, pahal? fark etmez. Giysiler onlar?n üzerinde bir anlam kazan?r, de?erlenir. Tercihleri genellikle klasik çizgilerdir. Makyaj?ndan e?arb?na, i?nesinden tokas?na kadar her ayr?nt?y? uydurabilmede profesyoneldirler.

Temizlik onlar?n adeta ikiz karde?idir. Sanki sihirli bir güç elleri ile tuttuklar? her ?eyi p?r?l p?r?l yapar. Hani, çamura dü?seler lekesiz ç?karlar. Evleri, giysileri, e?yalar? daima temizdir. Bir ?eyi uzun seneler kullansalar da, o gün al?nm?? gibidir.

Evlilik konusunda çabuk karar veremezler. Bekarl??? tercih edebilirler. Çünkü arad?klar? mükemmelli?i eserinde, yuvalar?nda, aile ya?amlar?nda bulmalar? pek kolay de?ildir. ?ayet arad?klar?n? bulabilirlerse, sad?k bir e?, mükemmel bir ebeveyn olurlar.

Dü?üncelerini detaylar denizinden kurtarabilmeyi, daha ho?görülü olmay? ve de mükemmellik aray???ndan vazgeçebilmeyi ö?renemezlerse hayat? kendilerine zindan etmi? olurlar.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Ba?ak Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: