Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Aslan Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Aslan Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:24 am

24 Temmuz - 23 A?ustos

Grubu: Ate?, pozitif
U?urlu günü: Pazar
U?urlu say?s?: l, 4, 34, 653, 6743
U?urlu ta??: San zafir, Sar? p?rlanta, Elmas, Sitrin
U?urlu renkleri: Koyu sar?, Alt?n sar?s?, Turuncu, sar? krizantem, orkide
U?urlu çiçekleri: K?rm?z? gül, Sar? krizantem, Orkide
U?urlu kokular?: Misk, Portakal çiçe?i, Gül
U?urlu müzik: Ne?eli ve oynak parçalar
Belirgin özelli?i: Cömertlik
Negatif yönü: Övünmek
?ste?i: Zirveye ç?kmak
Anla?t??? burçlar: Koç, Yay
Anla?amad??? burçlar: Bo?a, Akrep, Kova
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Bo?a
Duygusal aç?dan destekçi burç: Akrep
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Ba?ak
Evlilik için uygun burç: Kova


ÖZELL?KLER?

Aslan burcunda do?anlar iyi kalplilikleri ve hareketli ki?ilikleriyle tan?n?rlar, bunun yan?nda kendilerinden alttakiler için yukardan bakan bir tav?r da gösterirler. Her zaman kral ve önderdirler, bu özelliklerinden dolay? üstünlüklerini belirtmeden ve arada s?rada dramatik davran??lar yapmadan duramazlar. Hiçbir zaman ba?kalar?na s?rtlar?n? dayamazlar, kendilerine dayan?lmas?n? tercih ederler. Kendilerine ihtiyaç duyulmas? ve dayan?lmas? onlar? hiçbir zaman rahats?z etmez.

Ba?kalar?n?n ya?ant?lar?n? bile düzenlemekten çekinmezler. En belirgin özellikleri, her ?eye kar??mak, kibir ve fazla dogmatikliktir. Güne? gibi her zaman parlamak ve odak noktas? olmak isterler. ?stediklerini kabul ettirmek onlar?n huyudur. Bütün ilgileri toplamak isterler. Güler yüzlü, heyecanl? ve etkileyici ki?ilerdir.

Kimi zaman iyi palavrac? olurlar. Kendilerini daha zengin göstermeye çal???rlar. Ba?kalar?n? hemen ele?tirir, bazen de resmi tav?rlar tak?n?rlar. Para onlar için amaçlar?na ula??lacak bir araçt?r.

Kendilerine güvenirler. Do?ru karakter analizi yapamazlar ve yanl?? arkada?l?klar kurarlar. Rol yapmaya bay?l?rlar. Olaylar? abartarak anlat?rlar. Rol yapacaklar? ortam yoksa, ya?am? bir sahne olarak kabul ederler. Zor evlenirler. Seçicidirler. A?klar?n? çok tutkulu ya?arlar. Kedi-fare oyunu oynamaktan ho?lan?rlar.

Aslan erke?i her ortamda fark edilmek ister. Bu yüzden d?? görünümüne önem verir. Yüksek sesle konu?an ve bak?ms?z kad?nlardan ho?lanmazlar. D??a dönük ve aç?k yüreklidirler. Parayla ve a?kla kumar oynamay? severler.

Aslan, ?efkatle koruyan, hassas bir ?ekilde seven, ?övalye ruhlu ve çapk?n bir a??kt?r. Aniden alevlenen bir ihtirasa sahiptirler. K?zd??? zaman gözü hiçkimseyi görmez. K?skançt?r.

Aslan kad?n? ise her zaman gösteri?lidir. Tek olmaktan ho?lan?r. ?ltifatlara bay?l?r. Aslan kad?n? an?lara çok ba?l?d?r. Aslan kad?n?n?n canl?l???, ak?ll?l???, zarafeti güzellik ve birkaç kad?n?nki kadar cinsel çekicilikle, do?a sanki onu imtiyazl? yaratm?? gibidir. Çok iyi rol yapar. Bu burcun k?z?na kur yapacaksan?z onu hediyeye bo?mal?s?n?z. Aslan burcu k?zlar?n?n ço?u atletik ve spordan ho?lan?rlar. Ama onu spor salonuna de?il de tiyatroya, sinemaya veya sanatsal bir etkinli?e götürerek de cezbedebilirsiniz.

Bu burçtaki anne ve babalar, çocuklar?na çok bask? yaparlar. Çocuklar? utangaç ve ürkek olur. Bu burçta do?an çocuklar?n yönetilmeye ihtiyaçlar? vard?r.


D??ER ÖZELL?KLER?

Benlikleri çok kuvvetlidir. Kendilerine güvenleri tamd?r. Herkesin onlar? be?endi?ini dü?ünürler, hatta dü?ünmekten öte bundan öylesine emindirler ki, be?enilmedikleri hiç ak?llar?na gelmez.

E?er insanlar onlara bak?yorsa; "ben güzelim, bana g?pta ediyorlar, diye kabul ederler. Daima ilgi merkezi olmak isterler. Be?enilmek, takdir edilmek, övülmekten ve sürekli onlar ile ilgilenilmesinden çok ho?lan?rlar. Aksi halde ne?eleri kaçar. Sessizle?irler. Ya oradan uzakla??rlar veya her hangi bir ?ekilde ilgi çekme yollar? bulurlar.

Övünmek gibi bir huylar? da vard?r. Güçlü artistik yetenekleri onlara yard?mc?d?r. Çok güzel, gayet inand?r?c? rol yapmada rakip tan?mazlar. ?stedikleri k?l??a kolayca bürünerek, hedeflerine rahatl?kla ula?abilirler. Bu iki yüzlülük veya sahtekarl?k de?ildir. Sadece klas?n? bozmamak, krall???n? kaybetmemek içindir.

Zirvede kalmak onlar için çok önemlidir. ?stedikleri ?eylere sahip olmak ba?l?ca amaçlar?d?r. Yarat?c? güçleri, sanatsal yönleri, artistik kapasiteleri vard?r. ?stedikleri, ilgi duyduklar? bir dalda son derece yarat?c? olurlar. Herkesin yapt???n? taklit etmezler.

Kendilerine özgü güzellik anlay??lar? ba?kalar?na ters gelebilir. Gösteri?li, canl?, pahal? ve lüks ?eylere merakl?d?rlar. ??leri planlama, organize etme, ba?kalar?n? yönetmek, idare etmek ve çal??t?rmada çok ba?ar?l?d?rlar. Yumu?ak, s?cak kanl? ve sevecen olmalar? i?lerini daha da kolayla?t?r?r.

Sert etkiler almam?? bir aslan?n çekicili?ine kap?lmamak ve hay?r demek hemen hemen imkans?z gibidir. Niyetine girdi?i i?i çok iyi planlar, uygular ve ba?ar?y? yakalar.

Ba?lad?klar? i?i yar?da b?rakmaz sonuna dek götürürler. Bir hayli de seri çal???rlar. Etraflar?ndaki kimselerin de atak ve çabuk i? bitirir olmas?n? isterler. Bu ate?li halleri bazen ortal???n kar??mas?na neden olabilir. Çünkü herkes onlar?n temposuna ayak uyduramaz.

Hele kafas?na koydu?unu yapmaya konsantre olmu?sa adeta etraflar?n? unuturlar. Kimseyi, duymaz, görmez olurlar. Adeta, aran?zdad?rlar ama de?ildirler. Bu zamanda kay?ts?z olurlar. Onlar için tek önemli ?ey yapma?? planlad?klar?d?r. Bunu ba?ar?rlarsa, gene aran?za döner, ne?eli ve canl? olurlar.

Mert, cesur ve aç?k sözlüdürler. Kendilerine olan a??r? güvenleri, ba?kalar?n?n da onlara güvenmesini kolayla?t?r?r. Kar??lar?ndaki insan? çok kolay etki alt?na al?rlar. Sorumluluk sahibidirler. ?lgilendikleri, kendilerini seven ve güvenen insanlar? asla yar? yolda b?rakmazlar.

Kendilerine yap?lan iyilik ve fedakarl?klara kar?? nankör olmazlar. Ellerinden geldi?ince kar??l???m kendi yöntemleri ile vermeye çal???rlar. ?ri ve güçlü görünü?lerine ra?men genellikle yumu?ak bir do?alar? vard?r.

Gururlu ve kibirlidirler. Yapt?klar?n?n be?enilmemesine, küçük görülmeye, ele?tirilmeye gelemezler. Ayn? ?ekilde yönetilmeye, ba?kalar? taraf?ndan s?kbo?az edilmeye de gelemezler. Asla ba? e?mezler.

Hatal? oldu?unu anlarsa bunu hemen ba?kalar?na yükleme rollerine ba? vurur. Öfkesi pek kötüdür ama zay?f yönü olan benli?ini ok?arsan?z k?zg?n aslan uysal bir kedi olur. Kolay kolay herkesi be?enip arkada? olmazlar. Kalite ararlar. Kendileri çok üstün olduklar? için arkada? seçme hakk? da hep onlardad?r sanki.

Hayat enerjileri, ya?ama sevinçleri çoktur. Hayat? dolu dolu ve hissederek ya?arlar. Bu nedenle onunla birlikte olmak pek çok ki?i için mutluluk kayna?? olur. E?lenceyi severler. Talihli ve ?ansl?d?rlar. Kumar ve ?ans oyunlar? ho?lar?na gider. Daima bir çocuksu yönleri vard?r. Çocuklar? da severler. ?yi çocuk yeti?tirirler.

Zodyak ku?a??n?n en cömert burcudur. Sevdiklerini dü?ünür, onlara yard?m ederler. Herkese kar?? iyi niyetli ve vericidirler. Verince tam verirler. Sevince tam severler. Ama kral daima kendileridir. Her ?eye ra?men daima önce kendileri gelir.

Tek sevgi ile yetinemezler. Bir kaç sevgilileri olur. Ayr?ca da herkes taraf?ndan da sevilmelidirler. Tabiat?, do?ay?, hayvanlar?, e?yalar? ve güzel olan her ?eyi de severler.

?hanete u?rarlarsa çok y?k?l?r, hayata küserler. Kendilerinden son derece emindirler. ?stedikleri ki?iyi veya ?eyi hemen elde etmek, ona sahip olmak isterler. Bunun için beklemeyi hiç bilmezler. ?stediklerine sahip olurken ba?kalar?n?n incinip incinmeyece?i hiç ak?llar?na gelmez.

S?k?nt?ya gelemezler. Kendileri gibi etraflar? da hür olmal?d?r. Mal k?ymeti bilmezler. Düzenli ve tertipli de?ildirler. Çok para vererek ald?klar? de?erli bir giysiyi ç?kar?p rast gele bir yere koyabildikleri gibi, rahatl?kla birine de verebilirler. Ama i? konusunda bunun tam tersidirler.

Ya?lanmaktan, çekiciliklerini kaybetmekten, yenilgi ve ba?ar?s?zl?ktan çok korkarlar. ?yidir ho?turlar ama, dünyada sadece kendi krall?klar?n?n hüküm sürmeyece?ini, önce ben demekten vazgeçmeyi ö?renmelidirler.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Aslan Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: