Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Yengeç Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Yengeç Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:23 am

22 Haziran - 23 Temmuz

Grubu: Su, negatif
U?urlu günü: Pazartesi
U?urlu say?s?: 2, 4, 12, 88, 456, 9742
U?urlu ta??: Yakut, Ay ta??, Kristal Kuvars
U?urlu renkleri: Beyaz, Gümü?, Aç?k gri, Mor, bazen de koyu siyah
U?urlu çiçekleri: Nilüfer, Beyaz gül, Zambak
U?urlu kokular?: Misk, Müge, Leylak
U?urlu müzik: Romantik a?k ?ark?lar?
Belirgin özelli?i: Sadakat
Negatif yönü: Dikkatsizlik
?ste?i: Toplumda yükselme
Anla?t??? burçlar: Akrep, Bal?k
Anla?amad??? burçlar: Koç, Terazi, O?lak

Kariyerine yard?mc? olacak burç: Koç
Duygusal aç?dan destekçi burç: Terazi
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Aslan
Evlilik için uygun burç: O?lak


ÖZELL?KLER?

Yengeçler duygusal ve dengelidirler. Üzüntü ve umutsuzluk duyduklar?nda kendi içlerine ve yaln?zl?klar?na çekilirler. Ön sezgileri çok güçlüdür, ba?kalar?n? yarg?lamazlar. Dü?ünür ve dü?ündüklerini uygun bir dille yans?tma özelli?ine sahiptirler. Yuvalar?na ve ailelerine dü?kündürler. Kolay anla??labilen ve geçinilir tiplerdir.

Çabuk incinir ve k?r?l?rlar. Küçük bir olay? büyütüp gereksiz yere üzülürler. Dü?üncesizce söyledikleri sert sözlerle arkada?lar?n? k?rabilirler. Ba?kalar?n? ele?tirmeye bay?l?rlar ama ele?tiriye gelemezler. Ele?tirildikleri zaman h?rç?n ve sinirli olurlar. Sald?rgan tav?rlar al?rlar. Kendilerini korumak için kabuklar?na çekilirler. Fakat sert kabuklar?n?n alt?nda yumu?ak ve s?cak kalpleri vard?r. Yengeçler karma??k insanlard?r. Onlar? anlamak kolay de?ildir. Yengeç insan? geçmi?e sayg?s?ndan tam bir yurtseverdir. Eski e?yalara da merakl?d?r.

Duygular?n? aç?kça ifade etmekten ho?lan?rlar. Sorumluluk duygular? çok geli?mi?tir. Ayn? sorumluluk duygusunu kar?? taraftar da beklerler. Öfke onlar? ac?mas?z bir dü?man yapabilir. Onlar? sevgiyle kolayca yönetebilirsiniz. Yemek yapmaya bay?l?rlar. Ola?anüstü bellekleri sayesinde olaylar?, tarihleriyle kolayca an?msarlar. Soylu ve dingin ortamlarda çal??may? severler. Duyular? çok geli?mi?tir.

Bu burçta do?an erkekler gizemlidir. Onlara kolay ula??lamaz. Son derece duygusald?r. Yengeçler yabanc?lara güvenmezler, hatta en yak?n arkada?lar?na bile. Kendisini bu anlamda tatmin edecek bir kad?na asla hay?r demez.

Yengeç kad?n? da erke?i gibi hassas ve duygusald?r. Son derece güçlü bir haf?zas? vard?r. Zenginli?e önem verir. Hayat? zengin ya?ayan erkeklerden ho?lan?r. Ele?tirilmekten nefret eder, alaya al?nmak onda derin yaralar açar. Yengeç burcunun erkek ve bayan? kolay kolay ilk hamleyi yapacak cesareti gösteremez. Yengeç kad?n? sevdi?i için hiçbir fedakarl?ktan kaç?nmaz, hatta çok sevdi?i parac?klar?n? da bu u?urda feda edebilir.

Asla arkada??n? yüz üstü b?rakmaz ama faydalanma niyeti güdüyorsa da ac?madan k?skaçlar?n? geçirebilir. Ailesinin üstüne titrer. Yengeç burcu olan anne ve babalar çocuklar?n?n büyüdüklerini kabul etmezler. Dolay?s?yla onlara gösterdikleri a??r? ilgi, çocuklar?n? rahats?z eder.


D??ER ÖZELL?KLER?

Duygusal, merhametli, hassas ve sadakatli bir ki?ilikleri vard?r. Gözya?lar? akmaya haz?r bekler. Ac?ma duygular? güçlüdür. Son derece anaç ve koruyucudurlar. Bu durum kar?? taraf? b?kt?racak derecelere bile varabilir. Sevdikleri ve sahiplendikleri ki?ilerin her ?eyini dü?ünürler, kar??lamaya gayret ederler. Aile, çocuklar, anne baba çok önemlidir. Huzurlu ve güvenli bir yuva en önemli ihtiyaçlar?d?r. Ayn? zamanda maddi güven içinde olmak en büyük arzular?d?r. Ailelerinden, evlerinden, vatanlar?ndan uzakla?mak onlar için çok zordur.

Genellikle kendilerine güvenleri azd?r. Ama cesaretlerini toplay?p, kazanacaklar?ndan emin olduklar? zaman, büyük bir co?ku ile harekete geçerler, hatta böyle zamanlarda insanlar? rahatl?kla pe?lerinden çekebilirler. Bir ba?lang?ca öncülük yapabilirler.

Asl?nda çal??kan ve faaldirler. Oldukça da aceleci, tela?l? hareket ederler. Dikkatsizlikleri ile tan?n?rlar. Ancak çok kolay etkilenip duygu de?i?ikli?ine girdikleri için bu halleri devaml? de?ildir. Ne?eli, konu?kan, iyimser, canl? ve hareketli iken aniden, size göre, ortada hiçbir sebep yokken somurtkan, sessiz ve darg?n oluverirler. Asl?nda sebep yok de?ildir. Kimbilir ak?llar?ndan, eskiden olan ne gelmi? veya kimin bir sözünden o anda nem kapm??lard?r, ku?kuya, k?skançl??a esir oluvermi?lerdir. Bu onlara y?ld?zlar? olan Ay'?n oynad??? oyunlard?r.

Tuttuklar?n? asla b?rakmazlar. Bu bir fikir, bir ki?i veya herhangi bir?ey olabilir. Ellerinden kurtulmak çok zordur. Çabuk etki almalar?na kar??n bu ?ekilde direnme güçleri fazlad?r. Eskiye, geleneklere ba?l?d?rlar.

Biriktirici, toplay?c? ve yedekçidirler. Daima bir yerlerde yedek para veya ihtiyaçlar? olabilecek ?eyler bulunur. Param yok diyorlarsa, bunun anlam?, yedeklerinin d???nda paralar? olmamas? demektir. Biriktirmek için fazla çaba harcamazlar asl?nda, çünkü para v.s onlarda kendili?inden birikir. Elleri bereketlidir.

D??ar? kar??, özgüveni kuvvetli, gibi bir imajlar? vard?r; ama asl?nda güvene ihtiyaçlar? vard?r. Çekingen ve içe dönüktürler. Hata yap?nca üzülür ve suçu genellikle kendilerinde bulurlar. Birileri dikkatle onlara bak?yorsa, bundan huzursuz olurlar; ve acaba bende bir çirkinlik mi var; diye dü?ünürler. Be?enildi?im için bana bak?yorlard?r, diye dü?ünmek ak?llar?na gelmez.

Ço?u kez ba?kalar?n?n onlara haks?zl?k ettiklerini de dü?ünürler. Niye bana böyle yapt?lar veya yapm?yorlar gibi dü?üncelere çok kap?l?rlar Yard?m görmemekten yak?n?rlar, ?ikayet etme, d?rd?r yapma huylar? çoktur. Ayr?ca yüzlerini asma yani somurtmalar? ile me?hurdurlar. Üzüntülü zamanlar?nda al??veri? yararak tatmin olma huylar? da vard?r.

Sevdiklerinin, yak?nlar?n?n, kendilerini sorumlu hissettikleri ki?ilerin dertleri onlar? çok üzer. Yoksul, yard?ma muhtaç kim olursa hemen yard?m etme iste?i duyarlar. A??r? merhametleri suistimal edilebilir. Buna çok incinir, bir daha iyi olmamaya karar verirler. Ama bir müddet sonra gene merhametleri ön plana geçer, dayanamazlar.

Sezgileri güçlüdür. Kendilerinden ne istendi?ini hissederek ona göre davranarak sevilmeyi ba?ar?rlar. Çok fazla hayal ve hülyalara dalarlar. Kurduklar? hayallerle uzun süre oyalan?r; gerçekmi? gibi anlat?rlar. Haf?zalar? da güçlü oldu?u için bu oyuna uzun süreler devam edebilirler. Bu özellik çocuklarda çok hakimdir.

Yemek yapmay?, mutfak ve ev i?lerini severler. Ellerinden lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Ayr?ca midelerine dü?kün olurlar.

Sevgi yönleri kuvvetlidir. Ama ku?kucu tutumlar?, kuruntular? ve k?skançl?klar? ile sevgiyi hem kendilerine hem de sevdiklerine zehir edebilirler. Sevdi?i ki?i yan?ndayken iyidir ama yan?nda de?ilse hemen ku?kulanacak bir f?k?r üretebilirler. ?üphelenerek olaylar?n üstüne gider, ara?t?r?r incelerler. Bu tutumlar? ço?u kez ku?kular?n?n daha çok artmas?ndan ba?ka bir i?e yaramaz.

Aile ba?lar? güçlüdür. Evlenseler bile bu böyle kal?r Hatta bu a??r? ebeveyn dü?künlü?ü e?leri ile aralar?nda sorunlar ç?kmas?na neden olabilir. Ailesini kaybetmek, yaln?z kalmaktan çok korkarlar. Yan?nda güvenece?i birinin olmas? onu rahatlat?r.

Romantik ili?kilere, sevildi?ini bilmekten öte hissetme?e ihtiyac? vard?r. Pek çok durum kar??s?nda çok çabuk deh?ete kap?l?rlar, panik yaparlar Bu yüzden zarar vermeyecek durumlarda bile zarar görebilirler.

?çine kapan?k olmad???, duygular?n?n esin olmad??? zamanlarda oldukça sevimli, konu?kan, ne?elidirler. Gevezelik etmeyi, dedikodu yapmay? severler. Hatta taklit yetenekleri bile vard?r. Bulunduklar? ortama çabuk uyum sa?larlar. Gereken ?ekli çabuk alabilirler.

Aceleciliklerini yenmeyi, duygular?n? a??rl???m mant?k kullanarak dengelemeyi ve tuttu?unu b?rakabilmeyi ö?renmelidirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Yengeç Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: