Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ?kizler Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: ?kizler Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:22 am

22 May?s - 21 Haziran

Grubu: Hava, pozitif
U?urlu günü: Çar?amba
U?urlu say?s?: 3, 5, 24, 233, 3545
U?urlu ta??: Akik, ?nci, Pembe Kuvars
U?urlu renkleri: Sar?, Gri, Mavi, Aç?k mavi
U?urlu çiçekleri: Mimoza, Çi?dem, Zerren
U?urlu kokular?: Gardenya, Yasemin, Sümbül
U?urlu müzik: Modern bat? müzi?i ve hareketli parçalar
Belirgin özelli?i: Sezgi
Negatif yönü: Konu?kanl?k
?ste?i: Yazar olmak
Anla?t??? burçlar: Terazi, Kova
Anla?amad??? burçlar: Ba?ak, Yay, Bal?k
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Bal?k
Duygusal aç?dan destekçi burç: Ba?ak
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Yengeç
Evlilik için uygun burç: Yay


ÖZELL?KLER?

Bu burçta do?anlar her i?e olan yatk?nl?klar? ve de?i?ken çift karakterleriyle tan?n?rlar. Monotonluk, tekdüze ya?amdan ve kölelikten nefret ederler. Ara?t?r?c? ve sab?rs?z insanlard?r, kendi idealinin ne oldu?unu bilmedi?inden kendisine bir ideal arar ve as?l sorunda örnek alaca?? bu idealinde ne oldu?unu bilmemesindedir. H?zl? dü?ünür ve h?zl? hareket ederler, hayal güçleri s?n?rs?zd?r.

De?i?kendirler, ne?eli göründükleri bir anda kapris yaparak ?a??rt?c? olurlar. ?kizler burcunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Hep hakl? olduklar?n? dü?ündüklerinden görü?lerini de?i?tirmeye yana?mazlar. Blöf ve yalan söylemekte ba?ar?l?d?rlar. Rahat konu?ma özellikleri onlar? bir anda geveze k?labilir.

Ö?renmeyi sever ve entelektüeldir. ?natç?d?rlar. Karars?z ve yüzeysel tart???rlar. Sürekli oturup çal??maktan s?k?l?rlar. Özellikle telefonda dedikodu yapmaya bay?l?rlar. De?i?imden zevk al?rlar ama bu de?i?im onlar? huzursuz yapar. Kolay kolay kontrollerini kaybetmezler.

Rahat ve ?akac? tutumlar?, sayg?l? davran??lar?yla kendilerini sevdirirler. Fakat tek ki?iye ve yere ba?l? kalmak istemezler, ili?kilerinde birçok ki?iyi birden idare etme yetenekleri vard?r. Paraya dü?künlükleri yoktur ama gücü, özgürlük ve otorite için isterler. Ba?kalar?n?n paralar?n? kolayca harcarlar. Flörtçü ki?ilerdir.

Anar?ist bir ruha sahiptirler. Kurallara uymazlar. Aldatmaya yatk?nd?rlar. ?kizler erke?i a??k olmay? sever ve bunu her f?rsatta yapar. Özgürlü?üne dü?kündür, dolay?s?yla ba??ml? ili?ki ya?amaya gelemez. Erotik masallara ve f?kralara bay?l?rlar. Onlarla ili?kinizin gelece?i bilinmez ama ya?ad?klar?n?zdan zevk al?rs?n?z.

?kizler kad?n? erke?i gibi ?ehvet dü?künüdür. Bununla birlikte aç?kça cinsel zevklere fazla ilgi duymaz ama insanlar?n de?i?ik yönlerini, tan?ma arzusu onu birçok ili?kiyi deneme noktas?na getirir. Uzun süre bir yerde veya biriyle beraber olamad??? içinde, ihtirasa veya herhangi bir ?eye ciddi bir biçimde kap?lmaz.

Bununla birlikte zihinsel, ruhsal ve fiziksel zevklerini tam bir uyum içinde uyarabilirseniz, yo?un bir cinsel ihtirasa sahip olabilecek biridir. Konu?kan, ?akac? ve samimidir. Entelektüel, nazik ve özgür erkeklerden ho?lan?rlar. Büyüleyici ve ba? döndürücü kad?nlard?r. ?kizler burcunda do?an çocuklar kitap okumaya bay?l?rlar. Disiplinden ho?lanmazlar. Çok konu?tuklar? için s?k s?k uyar? al?rlar. Onlara oyuncak yerine kitap hediye edilmesine bay?l?rlar.


D??ER ÖZELL?KLER?

Zeka en önemli özellikleridir. Son derece pratik ve hareketli bir zekaya sahiptirler. Özellikle zor durumlarda, çok zekice ve an?nda pratik çözümler bularak o anlar?n? kurtarmakta ustad?rlar. Bu konuda sezi? güçleri de önemli rol oynar.

Zekalar? sayesinde, bulunduklar? her ortama çok k?sa sürede uymay? ba?ar?rlar. Hiç ama hiç bilmedikleri bir konuya, birkaç dakika kulak misafiri olduktan sonra o konuda 40 y?ll?k uzmanm?? gibi konu?abilirler. Zaten konu?may? çok severler. Tatl?, cana yak?n, ak?c? ve laf oyunlar? ile dolu konu?malar? ile insanlar?n kolayca be?enisini kazan?rlar. Gevezedirler. Kolayl?kla arkada? edinirler.

Zekalar? ve konu?ma yetenekleri en güçlü silahlar?d?r. Bunlar sayesinde çok etkileyici olurlar. Yani mal?n? satmay? iyi bilenlerdendirler.

Havaidirler. Hiçbir ?eyle uzun süreli ilgilenmezler. Çabuk kavrarlar, belki de bu yüzden çabuk b?karlar. Çünkü nas?l olsa gerekince ö?renmeleri kolay olacakt?r. Bu yüzden her ?eyi yük etme?e gerek duymazlar.

Her hangi bir konuda karar verene kadar çokça fikir de?i?tirirler. Bir öyle bir böyle dü?ünmekten yorgun dü?erler. Kararlar?ndan çok çabuk dönerler. Bu onlar?n yalanc?, sözünde durmaz olarak tan?nmalar?na sebep olur. Halbuki onlar?n karar vermekte ne eziyetler çektiklerini ancak bir ba?ka ikizler anlayabilir. Duygusal de?il, mant?k ve zeka ile hareket ederler.

U?ra??lar?, dü?ünceleri, ilgileri daima birden fazlad?r. Ayn? anda iki veya fazla ?eyi bir arada yürütebilirler. ?ki sevgilileri, iki i?leri, iki gelirleri, iki dü?ünceleri v.s. daima tekten fazlad?r. Birine hediye alacaklarsa bir tane yerine küçük ama iki de?i?ik ?ey almay? dü?ünürler. Kendileri içinde iki?er iki?er al?rlar. Elleri aç?kt?r. Paraya tamah etmezler.

Okumaktan ziyade dinleyerek gördüklerini ya?ad?klar?n? birle?tirerek ö?renirler. Uzun uzun ders çal??mak, kitaplar devirmek, sabahlamak onlara göre de?ildir. Zaten buna ihtiyaçlar? da yoktur. Onlar kendilerine özgü pratik zekalar? ile kolayca ö?renirler. Yeter ki canlar? istesin. ?lgi duymad?klar? ?eyi dinlemek zahmeti göstermezler. Bir kitab?, bir yaz?y? dikkatle ba?tan sona eksiksiz okumalar?n? beklemeyin. Genellikle biraz ba??ndan, biraz ortas?ndan, biraz sonundan veya sat?rlar? atlayarak okurlar. Ama sonuçta, dikkatli okuyan bir ki?iden daha iyi satmas?n? becerebilirler.

Sab?rs?z olu?lar? bir konuda uzun ara?t?rma yaparak derinlemesine dü?ünmeye f?rsat vermez. Bu yüzden çe?itli hatalar yapabilirler. Konu?malar? yanl?? anla??labilir. Ama k?vrak zekalar? ile bütün bunlar? düzeltmeyi becerirler. Ayr?ca yalan söylemeye, hile yapmaya da çok yatk?nd?rlar. Zekalar? onlara bu yönde kolayl?k sa?lar. Dedikoducu da olabilirler.

Çift karakterli olu?lar? onlar hakk?nda kesin bir karar verilmesini zorla?t?r?r. Bugün çok samimi davranan ikizler, yar?n öyle olmayabilir. Ne yapaca??n?, nas?l davranaca??n? kestirmek zordur. Çünkü çok kolay etki alt?nda kal?rlar. Kolay b?kar, kolay vazgeçerler.

Çok hareketlidirler. Yerlerinde duramazlar. Otursalar bile bir yerleri mutlaka hareket halindedir. Sözlerini hareketlerle birle?tirerek kullanmada ustad?rlar. Konu?urken çokça el kol hareketi yaparlar. Öyle hareketlidirler ki, siz bakarken yorgun dü?ersiniz ama onlar asla yorulmazlar.

Çok yetenekli ve yarat?c?d?rlar. El becerileri çok fazlad?r. Bir kere yazd?klar?, söyledikleri veya yapt?klar? ?eyi ikinci defa asla aynen kullanmazlar. Gerekirse bir yenilik, bir orijinallik, bir de?i?iklik yaparak sunarlar. Eski, klasik ve rutin olma onlara hiç mi hiç uymaz.

Merakl? olmada ba?? çekerler. Her türlü bilgi dalma ilgi duyabilirler. Ayr?ca yarat?c?l??a aç?k her alana merakl?d?rlar.

Bas?n yay?n, pazarlamac?l?k, reklam i?leri, konu?ma sahalar?, müzik ve sahnede de ba?ar?l? olabilirler. Edebiyat dallar?n?n birinde isim yapmak önemli istekleri içindedir.

Havaili?i, önemsemez, dalgac? ve rahat havas? önce pek güven vermez. Ama o, haz?rcevapç?l???, konu?ma ve etkileme yetene?i ile sizi yaya b?rak?r. ?ster istemez ondan ho?lan?r, birlikte olmaktan zevk alma?a ba?lars?n?z. Çok fazla tan?d???, ahbab?, arkada?? vard?r ama dostu yoktur veya azd?r. Bunun sebebi de kendisidir.

Hiçbir konuda s?n?rlanmaktan ho?lanmaz. "Olmaz" kelimesi sanki onun sözlü?ünde yoktur. F?k?r tart??malar?na her zaman aç?kt?r. Bundan büyük zevk al?r. Ama onunla bu konuda yar??mak zordur. Telefonla konu?may? çok sever. Bir kere sesini duyduklar? ki?iyi sesinden hemen tan?yabilirler.

Hareketli olu?lar? onlar?n ya?lanmas?na engel olur. En büyük korkular? hareketsiz, yaln?z ba?lar?na kalmak ve k?s?tlanmakt?r. Kararl? olmay?, biraz duygulara da önem vermeyi, eline ve diline sahip ç?kmay? ö?renmelidirler.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
?kizler Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: