Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Bo?a Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Bo?a Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:22 am

21 Nisan - 21 May?s

Grubu: Toprak, negatif
U?urlu günü: Cuma
U?urlu say?s?: 5, 6, 13, 188, 4524
U?urlu ta??: Zümrüt, Krizopras, Mavi Kalsedon
U?urlu renkleri: Pembe, Aç?k mavi, Krem ve koyu ye?il
U?urlu çiçekleri: K?rm?z? gül, Pembe karanfil
U?urlu kokular?: Karanfil, Müge, Elma çiçe?i
U?urlu müzik: Senfoniler
Belirgin özelli?i: Sa?laml?k
Negatif yönü: ?nat
?ste?i: Zengin olmak
Anla?t??? burçlar: Ba?ak, O?lak
Anla?amad??? burçlar: Aslan, Akrep, Kova
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Kova
Duygusal aç?dan destekçi burç: Aslan
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: ?kizler
Evlilik için uygun burç: Akrep


ÖZELL?KLER?

Bo?alar dikkatleri ve i?lerine ba?l?l?klar?yla bilinirler. Ba?kalar?yla çabuk kayna??rlar. ?nsanlara yard?m etmekten ho?lan?rlar. Evlilik, yuva ve meslekte kendilerini garantiye almak isterler. Oldukça sab?rl?d?rlar. Ayn? zamanda s?cak kanl? ve sevimlidirler. Riski sevmezler. Somut ?eylerle u?ra?may? severler.

Rahatlar?na ve zevklerine dü?kündürler. Paray? rahata kavu?mak için, araç olarak görürler. Amaçlar?na ula?mak istediklerinde, engel tan?mazlar. Biraz tutucu olduklar?ndan seçtikleri ya?am tarz?n? de?i?tirmeyi dü?ünmezler. Öfkelendikleri zaman k?r?c? olurlar. K?skançt?rlar. Özellikle partnerlerini çok k?skan?rlar. ?natç? olurlar. Ak?l verilmesinden ho?lanmazlar. Verdikleri kararlar? de?i?tirmezler. Dikkatli ve programl? çal???rlar.

Midelerine dü?kündürler. Seks vazgeçilmez zevkleri aras?ndad?r. Duygular?n? kolay kolay anlatamazlar. A?a??l?k kompleksleri vard?r. Bo?a erke?i, tatl? ve dürüst ve burçlar aras?ndaki en erkekçe olan?d?r. Do?all?k onu tahrik eder. Kendini kan?tlamaya ihtiyac? yoktur. Entelektüel de?ildir, bununla birlikte resimler ve senfoniler onu derinden etkiler.

Bo?a kad?n?, Bo?a erke?inin aksine tam bir artisttir, hayat oyununu hayran olunacak bir sessizlikle oynar. Ço?u zaman kendi disiplinini uygulamaya çal???r. Arada s?rada zalimle?ebilir ya da öfke f?rt?nalar? yaratabilir. Bo?a kad?n?, gerçekten sevdi?ini ve sevildi?ini bildi?i anda yapamayaca?? fedakarl?k yoktur. Sizin için dire?e t?rmanabilir, hapse girebilir veya saçlar?n?za papatyalar takabilir.

Bo?a kad?n? fiziksel bir yarat?kt?r ve onun içtenlikle ve heyecanlanarak kar??l?k vermesi için fiziksel bir zevk almas? gerekir. Kendini kontrol gücü vard?r. ?ehvet dü?künüdür. Hislerine güvenir ve erke?ini elde etmek için çaba sarfeder. Çapk?nd?r. D?? görünü?üne önem verir. Romantik ve seksi erkeklerden ho?lan?r.


D??ER ÖZELL?KLER?

Kararl?l?k, yere sa?lam basmak, güvenli hareket ve tabii bo?az?na dü?künlük. Damak tad?na çok önem verir. Zengin olmak ve iyi yemek yemek ya?am?n anlam?d?r onun için.

Son derece inatç?d?r. ?yi dü?ünüp ta??nd?ktan sonra, hedef ald??? ?eye ula?maktan asla vazgeçmez. Önüne ç?kacak engellen bir ?ekilde yenecek kadar güçlüdür. Çok da dayan?kl?d?r. A??r ve emin ad?mlarla, sab?rla ilerleyerek engellen a?acaklar?na inan?rlar. Çal??kand?rlar.

Bildiklerinden ?a?mazlar. Engel tan?mazlar. Bu yüzde de ba?ar?l? olurlar. Güven içinde olmak onun için çok önemlidir. Bunu sa?layacak ?eyler de para ve mald?r. Hayat sava??n? bu ikisi için yapar. Halbuki, maddeye ve paraya a??r? dü?künlü?ü onu güvensiz yapar. Gereksiz kayg?lara kap?l?r ve sahip oldu?u ?eyleri kaybetmekten ödü kopar. Aceleden, tela?tan ho?lanmaz. Zeki de?ildir ama pratik dü?ünebilir.

Çok tutucudur. Bildi?inden ?a?maz. Bu yüzden e?ine, çocuklar?na kök söktürebilir. Tak?ld??? bir konudan kendini kurtaramaz. Bütün mant?kl? izahlara kapal?d?r. Do?ru bir ?eyi ona anlatmak, inand?rmak, gerçekten faydalan?p rahat edece?ine ikna edebilmek adeta imkans?zd?r.

O tak?ld??? konunun veya ?eyin adeta esiri olmu?tur. Sizi dinler, tamam der ama ku?kusu ve güvenememesi a??r basar ve o gene kendi muhafazakar ve tutucu, eskiye ba?l? fikirlerine döner.

Al??kanl?klar?n? de?i?tirmesi mümkün de?ildir. Bu konularda çok hükmedici, sert ve inatç? olur. Kar??s?ndakinin tahammül s?n?r?n? a?ar. Tutuculu?u yüzünden yeniliklere kapal?d?r. Yeni durumlara uyum sa?lamas? çok zordur. Geçmi? üzerinde çok durur. Geçmi?ten yaln?zca ders al?p; ?imdi ise an?m ya?ayabilmek onun için çok zordur.

Derin duygulara sahiptir. Ba?land??? ki?iden kopamaz. Sevilmek çok önemlidir. Sevgide ba?ar?s?zl?k onu daha da cimri, inatç? ve çekilmez yapar. Bu konuda ihtirasl?d?r. Sevdi?i ile beraber mutludur. Ayr? oldu?u zaman çe?itli yersiz ku?kulara kap?l?r, bu yüzden k?skanç olur. Sakin görünü?ünün alt?nda çok güçlü istekler, duygular, amaçlar ve h?rs yatmaktad?r.

Sa?l?kl? ve çok güçlü bir yap?lar? vard?r. Zaten kolay kolay hasta olmazlar. Olsalar bile çabuk iyile?ip, aya?a kalkabilirler. Daha tedavileri tam bitmeden eski ya?amlar?na dönerler.

Do?ay?, tabiat?, gezme?i, dola?may? çok sever. Yürümekten ho?lan?r. Hareketli ve ate?li olmasa da güçlü, kuvvetlidir.

Çal??maktan, çabalamaktan hiç ü?enmez. Zaten ya?lanmay? kabul etmez. 70'inde, kendini genç hisseden ve öyle davrananlardand?r. Adeta bir enerji deposudur. Güzel sanatlar, müzik gibi konularla ilgilidir. Pek çok Bo?an?n sesi çok güzeldir. K?rm?z? renklerden, ?a?al? ve gösteri?li ?eylerden ho?lan?r. De?erli ve güzel olan? severler. Ama ??k olduklar? söylenemez. Kendilerine yak??t???na inand?klar? tarz onlar için ??kl?kt?r. Bu konuda da inançlar? a??r basar.

Yiyecek, içecek gibi ?eyler d???nda para harcamaktan ho?lanmaz. Ucuz olan?n? tercih eder ama yemek için pahal? olan? almaktan kaç?nmaz. E?i dostu ile bir arada olmaktan, içkili, sazl? sözlü e?lencelerden ho?lan?r. Evine davet edip yemek yedirmekten de çok zevk al?r. Böyle zevkler için seve seve para harcar. Ama sak?n bir bo?adan borç para istemeyin.

Bo?alar genellikle çok sakindirler. Öyle kolay kolay k?zmazlar. Ancak k?zd?klar? zaman da güre?en öfkeli bir bo?a olurlar. Yüz k?zar?r, ifade korkunç olur. Böyle bir zamanda kesinlikle ondan uzak durun. Ayr?ca k?zd??? zaman çok kötü küfürler kullanabilir.

Ev ve aileye dü?kün olurlar. Güzel, rahat bir ev, hele bahçe içinde olursa, toprak ve tabiatla u?ra?ma imkan? da varsa onlar için biçilmi? kaftand?r. Çocuklar?n da böyle bir ortam içinde yeti?mesi gerekti?ini dü?ünürler. Çocuk severler. Onlara kar?? otoriterdirler. Fakat ço?unlukla ça?da? bir otoritenin gerisinde kald?klar? için zamanla çocuklar? ile ba? edemezler.

Toplum kurallar?na, de?erlere kar?? sayg?l?d?rlar. Bu konularda kaçamak, dalavere, yalan yapmazlar. Vergilerini ve bu gibi ödemeleri zaman?ndan bile önce yapma?a özen gösterirler. Borçlar?na sad?kt?rlar. Zaten borç yapmaktan kaç?n?rlar. Toplum ili?kileri güçlüdür. Güvenilir ve emin ki?i olarak tan?n?rlar. Dostluklar? uzun ömürlüdür. Darg?nl?ktan ho?lanmazlar. Belki zeki de?illerdir ama pratik dü?ünebilirler.

Bilim, din, felsefe gibi konulara aç?k de?ildirler. Her ?eyde oldu?u gibi bu alanda da, tutucu fikirleri ve dar bilgileri onlara yeterli gelir. Derinle?irlerse güvensizlik duyacaklar?ndan korkarlar.

Cesaretli olmay?, tutuculuktan kurtulmay?, zaman?n getirilerine ayak uydurmay? ve güvenin madde ile gelmeyece?ini ö?renmelidirler

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Bo?a Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: