Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Bal?k Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Bal?k Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:29 am

20 ?ubat - 20 Mart

Grubu: Su, negatif
U?urlu günü: Per?embe
U?urlu say?s?: 7, 11, 73, 354, 7299
U?urlu ta??: Akuamarin, Ametis, Opal, Pembe Kuvars
U?urlu renkleri: Deniz mavisi, Turkuaz, Gümü? rengi ve ye?il
U?urlu kokular?: Kiraz çiçe?i. Zambak, Limon çiçe?i
U?urlu çiçekleri: ?nci çiçe?i, Beyaz gül, nilüfer
U?urlu müzik: Dinlendirici hafif müzikler
Belirgin özelli?i: Merhamet ve ?efkat
Negatif yönü: A?a??l?k duygusu
?ste?i: Rahat bir ya?am
Anla?t??? burçlar: Yengeç, Akrep
Anla?amad??? burçlar: ?kizler, Ba?ak, Yay
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Yay
Duygusal aç?dan destekçi burç: ?kizler
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Koç
Evlilik için uygun burç: Ba?ak


ÖZELL?KLER?

Sab?r, duygusall?k ve duyarl?l?k burcun en önemli özelli?idir. Sessiz ve dingindirler. Herkesle iyi geçinirler. Dürüst, vicdanl? ve uysald?rlar. Girdikleri topluma ayak uydururlar. Sakinliklerinin içinde gizemi de bar?nd?r?rlar. S?rlarla doludurlar. Güçlü bir mizah duygular? vard?r. Kalbi para h?rs? ve tamahtan uzakt?r. Bal?klar?n ayaklar? küçük, eleri zarif ve narindir.

Bal?k genelde dünyay? pembe gözlüklerle görmek ister. ?nsanl???n çirkin taraf?n? gayet iyi bilir, bununla birlikte herkesin güzel davran??lar?n? görmek ister. Yarad?l??tan çekingendirler. Ezberleme ve haf?za yetenekleri vard?r.

Bal?k bütün hava burçlar?n?n fikir tart??mas? zevkini, bütün toprak burçlar?n?n do?a sevgisini ve bütün ate? burçlar?n?n alev alev yanan arzular?n? kendi benli?inde toplam??t?r. Ancak kat? ve sabit de?ildir. Sürekli de?i?ir. Bal???n kendi burcunu di?erlerinden ay?ran tek özelli?i, garip bir güçle kendini a?arak dünü, bugünü ve yar?n? bir arada görebilme yetene?idir.

Bir bal?k erke?i, olmas?n? istedi?iniz her ?ey olabilir. Yada olmas?n? istemedi?iniz her ?ey. Onun ya?am?ndaki yükseli?, f?rsatla e? anlaml?d?r. Bir bal?k erke?inin önyarg?lar? hiç yoktur. Bal?k erke?i s?rr?n? kolay kolay aç?klamaz. Bununla birlikte a?z? çok s?k? ve güvenilir birisi oldu?undan s?rr?n?z? ona kolayca açabilirsiniz. Kendisinin duygular?n?, dü?üncelerini anlamak güçtür ama ba?kalar?n?n kafalar?ndaki ?eytanl?klar? apaç?k görmekte hiç güçlük çekmez.

Sezgi güçleri çok güçlüdür. Sanata yatk?nd?rlar. Ve deniz onlar için bir tutku olman?n yan? s?ra vazgeçilmezdir. Bal?k erke?i, tutkulu ve duygusald?r. A?kta kovalama rolünü üstlenmek ivin yarat?lm??t?r.

Genelde anlaml? ve uzun süreli birliktelikler ya?ar. Buna ra?men bal?k erke?inden fazla sadakat beklenilmez. De?i?ik ve heyecan ya?ayaca?? ili?kilerin pe?indedir.

Bal?k kad?n? ise içgüdüleri ve tepkileri güçlü bir kad?nd?r. Duygusal, al?ngan ve romantiktir. Akl?na takt???n?n pe?inden gider. Kolay kolay vazgeçmez. Sevildi?ine dair sürekli güvence ister. Bal?k kad?n? büyüleyici bir güzelli?e sahiptir. Ekonomiden anlamaz ama gene de tutumludur. Utangaç ve a??r? hassast?r.

Bal?k burcundan olan anne ve babalar, çocuklar? için bulunmaz bir e?lence ve oyun arkada?? olurlar. Az rastlan?r bir yetenek olarak küçük bir ku?u incitmeden ve korkutmadan avucuna almay? bilmesi sayesinde çocuklar?n? dengeli ve uyumlu olarak yeti?tireceklerdir.


D??ER ÖZELL?KLER?

Romantik, esrarl?, hayal dünyalar? zengin bal?k insanlar?n? da anlamak kolay de?ildir. Onlar?n iki yönü vard?r. Biri sevgi temelleri üzerine oturmu?, di?eri ku?ku ve k?skançl?k. Birinde mant?k ve yarat?c?l?k, birinde aldat?c? hayaller.

Yarat?c? gücünü kullan?rsa, çok ba?ar?l? olur. Sevdi?i alanda her türlü i? elinden gelir, çok beceriklidir. Hani elinden ku? uçmaz, tabir edilir ya. Ac?ma, ?efkat, merhamet, yard?m etme duygular? güçlüdür. Fedakar ve iyi niyetlidir. Öyle ki, bu yönleri ile onlar? kullanmak mümkündür. O almay? de?il, vermek için do?mu?tur. Sevdiklerini, çevresini mutlu etmek için u?ra?an biridir. Muhtaç durumda olanlara yard?m ederek, nefsindeki ac?ma duygusunu tatmin eder.

Ku?kucu yönünü kullan?rsa, karamsar, gerçeklerden kaçan, hemen keyif verici maddelerin alt?na s???narak ya?ayan biri olur. Ço?u kez yersiz korku ve kuruntular? ile hayat? kendisine zehir eder. Yani zarar? kendisinedir. Üzülür, her ?ey bitmi?, hayat?n sonu gelmi?, çareler tükenmi? gibi olur.

Hayal dünyalar? geni?, sezgileri güçlüdür. Çok ak?ll? oldu?u söylenemez. Ama hissedi?leri, al??lar? ve güçlü sezgileri ile bunu telafi edebilir. Böylece zeki bir insan tablosu çizer.

Pek çok idealleri vard?r. Ancak hayal dünyas?na fazla dalarak, gerçeklerden çok uzakla??p yan?lma tehlikesi vard?r. Bu yüzden a?kta, i?te, ya?amda pek çok dü? k?r?kl??? ya?ayabilirler.

Duygular? genellikle a??r basar. Çabuk a?lar, çabuk gülerler. Göz ya?? ile gülücü?ü ayn? anda kullanabilirler. Çabuk üzülür çabuk sevinirler. Mant?klar? çok de?i?iktir. Yo?un duygular?n esiri olmad?klar? zaman ne?eli, espirili, ?irin ve sempatik olurlar. Çok konu?masalar da sevimlidirler.

?lham perileri her zaman faaliyettedir. Derin duygular, güzeli sezme gücü geni? hayal dünyalar? içinde birle?ince sanatsal ?aheserler ortaya ç?kar. Edebiyat, ?iir, müzik, resim alanlar? onlar?nd?r.

Yetenekli balerinler, ünlü bestekarlar, müzisyenler, yarat?c? ressamlar bu burçtan ç?kar. S?rf para kazanmak için çal??mazlar. Zevk almak, yarat?c? olmak onlar için daha önemlidir. Bu u?urda sava? verebilirler.

?nsanlar?n ihtiyaçlar?n?, neler hissettiklerini, arzu ve beklentilerini kolayca sezebilme özellikleri iyi bir doktor, ö?retmen, hem?ire ya da yard?m amaçl? derneklerde ba?ar? imkan? sa?lar. K?saca, hayal gücü, yarat?c?l?k, sezgi ve sevgi isteyen her alan onlara uyar. Bu ?ekilde rahatl??? yakalamak isterler.

Sihirli ve esrarl? bir cazibeleri vard?r. Hülyal?, yumu?ac?k, duygulu bakan gözler onlar?n hassas iç dünyalar?n?n aynas?d?r. Sanki bak??lar?ndan kelimeler dökülür.

Ya?amlar?n?n temelinde sevgi yatar. Daima bunu verebilecekleri bir yerleri olsun isterler. ?nsanlarla payla?amazlarsa hayvanlarla ilgilenirler. Duyarl? ve hassast?rlar. Kavga, do?u? onlardan çok uzakt?r. Sakin ve rahat hallidirler. Kimseye ili?mezler. Hatta bu sakinlikleri baz? ki?ileri k?zd?rabilir. Onlar aksi, geçimsiz insanlara bile ?efkatle yana?may? dener, onlara olumlu tavsiyelerle faydal? olmaya çal???rlar.

Bir zay?f noktalar? daha vard?r. Kendilerine ac?ma huylar?. Mistik, felsefî, dini konular ilgilerim çeker. Yine matematik, astronomi, fizik, t?p konular? da cazip gelir. Bu alanlarda çal??malar? farkl?d?r. Baz? konular içlerine do?ar, hissederek, sezgi ve ilham al?? yollu bilgiler edinebilirler, hatta baz? ?eyleri ya?arlar. Do?ru ç?kan rüyalar görürler.

Mana alemine dalmaya çok müsaittirler. Medyumluk yönleri vard?r. Ama hayal ve gerçek karma?as?ndan dü? k?r?kl??? ya?amalar? da mümkündür. ?ç alemleri oldukça geni?tir. ?uur boyutuna s?çrayarak evrensel geni?li?i hissedebilecek kapasiteleri vard?r.

Hayal kurmak güzeldir ama hayallerin gerçekle?mesi için gerçek dünyan?n engellerini a?mak gerekir. Oysa onlar en küçük bir engelde güvenlerini yitirip daha mutlu oldu?u iç dünyalar?na dönerler. O aman güçlü birinin deste?ine ihtiyaç vard?r. Çünkü onlar yeteneklidir ama engellen yenmeleri zordur. Ayn? zamanda rahata dü?kün olmalar? da sava?malar?n? zorla?t?r?r. ?ayet engel ç?kmaz veya yenmeyi ba?arabilirlerse çok üstün ve ?a??rt?c? ba?ar?lar elde ederler.

?unu söylemek gerekir ki; onlar gerçek dünyaya bir perde arkas?ndan bakarlar. Tüm gerçekleri ile çevrelerini görmezler çünkü görmek istemezler, güvenemezler. Güvende olduklar? yer kendi alemleridir. Kazara perde aralan?rsa incinmeleri çok kolayd?r. Renkli ve e?siz hayalleri vard?r.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Bal?k Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: