Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Kova Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Kova Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:28 am

21 Ocak- 19 ?ubat

Grubu: Hava, pozitif
U?urlu günü: Pazar
U?urlu say?s?: 4, 8, 10, 84, 999, 915
U?urlu ta??: Ametist, Ye?im, Kristal Kuvars, Mavi Kalsedon
U?urlu renkleri: Koyu mavi, Ebruli, lacivert, kar???k renk ve tonlar
U?urlu kokular?: Sümbül, Yasemin, menek?e
U?urlu çiçekleri: Hercai menek?esi, zerren, kartopu, k?r çiçekleri ve ku? burnu
U?urlu müzik: Klasik, modem eserler
Belirgin özelli?i: Kibirlilik
Negatif yönü: Kendini be?enmi?lik
?ste?i: Yükselmek
Anla?t??? burçlar: ?kizler, Terazi
Anla?amad??? burçlar: Bo?a, Aslan, Akrep
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Akrep
Duygusal aç?dan destekçi burç: Bo?a
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Bal?k
Evlilik için uygun burç: Aslan


ÖZELL?KLER?

Kova çeli?kilerin burcudur. Özgürlü?ü, idealizmi, marjinalli?i, asili?i ve teknolojiyi ça?r??t?r?r. Bireycili?e önem verir. Ço?u kere duygulardan uzak ve so?ukturlar. Ama ili?kilerinde son derece etkileyicidirler. Kurallara uymazlar, ama kural koymaya bay?l?rlar.

Özgürlüklerine dü?künlükleri kovalar? yaln?z b?rakabilir. Bilimsel ve bulu?çu yakla??mlar? sayesinde zihinsel aç?dan güçlü özellikler gösterirler. ?li?kilerinde, kolay kolay ba?lanmazlar. Bire bir ili?kilerinden çok ideallerini payla?acak arkada?lar seçerler. A?kta güven vaat ederler.

Özgün olma tutkular? nedeniyle, görü?lerini kolay kolay de?i?tirmezler. ?lkelerini sonuna kadar savunmalar?ndan dolay? bazen sevimsiz olurlar. Kendilerini gerçe?e adam??lard?r. E?itlikten yanad?rlar. ?nsanlara yard?m etmeyi severler. Bu burcun erkekleri çok yönlü, ak?ll? ve dikkat çekici tiplerdir. Kova daima ilerisi için planlar yapar. Dünyan?n en iyi haf?zas?na sahiptirler.

Kova erke?i en de?erli zaman?n?, ba?kalar?n? anlamakla geçirir ama kendisini aç?kça göstermek istemez. Kova erke?i bir grup adam?d?r, tak?m çal??mas?na yatk?nd?r. Kova erkekleri insan?n içine dokunacak kadar kibar olabilirler. Cazibeli karizmatik yap?lar? dikkat çeker. A??k olmaya e?ilimlidirler. ?li?ki içine girdi?i insan? tan?mak ister. Ama tüm ayr?nt?lar?yla. ?ncelemeye bay?l?rlar.

Bu burcun kad?nlar? büyüleyicidir. Ba??ms?zl???na çok önem verir. Kendi ba??na hareket etmeye bay?l?r. Sinirlidir ve çabuk k?zar. Ve h?nc?n? her ?eyden ç?karabilir. Tüm bu özelliklerinin yan?nda arad??? erke?i bulmu?sa onun için gereken özveriyi gösterir.

Kova k?z? sosyal bir k?zd?r. Zarif, zeki ve parlak zeka belirtileri gösterir. Toplumun tüm katmanlar?na iyi adapte olur. ?li?kilerde dürüstlük ön plandad?r. Evliliklerinde bo?anmaya hevesli de?illerdir. Kova k?z?n?n giysileri s?rad???d?r. Saçlar? da ki?ili?i gibi hiç beklenmeyen ?ekillere girebilir. Kova k?z?n?n saç? bu dünyadaki hiçbir kad?n?n saç?na benzemez. Hayalci ve birazc?k da sihirbazd?r.

Kova burcundan olan anne ve babalar çocuklar?n?n dü?üncelerine önem verirler. Çocuklar?yla iyi ili?kiler kurarlar. Kova çocuklar? zeki olurlar. Yarat?c? güçleri de oldukça geli?mi?tir.


D??ER ÖZELL?KLER?

Orijinalite, de?i?iklik, ak?l ve yarat?c?l?k özellikleri ile programlanm?? beyinlerdir. Farkl? yönleri ile hemen dikkati çekerler. Ne zaman ne yapacaklar? belli olmaz, sürprizlerle her an ?a??rtabilirler.

Daima yenilikler pe?inde ko?ar, insanl?k için faydal? bir ?eyler yapmak ana hedefleridir. Kendi ak?llar?n? çok üstün bulur ve bu yönleri ile kendilerine güvenirler. Ba?kalar?n? be?enmezler, fikirlerini önemsemezler ama gene de dinlerler. Ancak birinden üstün bir fikir ç?karsa, o anda be?endiklerim belli etmezler. Bir müddet sonra zenginle?tirip sanki kendi fikirleriymi? gibi ortaya atarlar.

Duygularla de?il, ak?l ile hareket ederler!. Arkada?l?k, dostluk onlar için önemlidir. ??birli?i yapmaktan ho?lan?rlar. Ancak ak?ll?, bilgili ki?ileri tercih ederler. De?er verdikleri ilmi konularda konu?mak, tart??mak, dü?üncelerini payla?mak ho?lar?na gider.

Bu günü ya?amalar?na kar??n daima gelecek için projeleri vard?r. Bunlara eri?mek için her f?rsat? kullan?rlar. Onun projelerini önceden kestirmek mümkün de?ildir, asla aç?klamazlar. Ancak proje tamamlan?nca ortaya ç?kar?rlar. O zaman anlars?n?z ki bunlar çok evvelden tasarlan?p, a?ama a?ama ilerlemi?. Özgürlüklerine a??r? dü?kündürler. Kendilerini ba?layan, destek yerine köstek olan ki?i ve durumlardan kaçarlar. Monoton, durgun, de?i?meden hep aynen tekrarlanan ?eyler asla onlara uymaz.

Ak?llar?na öylesine güvenirler ki, kimseye ihtiyaç hissetmez aksine herkesin onlara ihtiyac? oldu?unu dü?ünürler. Kendi akl?na, ölçülerine uygun, zekas?ndan faydalanabilece?i, bilgili ki?ileri arkada? olarak seçerler.

?nsanlar? yeteneklerine göre kullanmay? iyi bilirler. Ama onun h?z?na uymazsa, do?al olarak o gider siz geride kal?rs?n?z. Bu ç?karc?l?k de?ildir. Ancak yollar bir de?ilse tabii ki neticede ayr?lacakt?r. Onun tarz?na uyabilirseniz iyi bir dost kazanm??, aksi halde bir f?rsat kaç?rm?? olursunuz.

?stedikleri ki?iyi ne yapar eder elde ederler, istemediklerini de ayn? ?ekilde uzakla?t?r?rlar. Herkesle arkada?l?k ederler ama dostlar? konusunda çok titizdirler.

Ö?rendiklerini, bulduklar?n?, tecrübe ve ara?t?rmalar?n? sentez yaparak yeni ve de?i?ik ?eyler ortaya koyabilirler. Bilim dallar? ilgi alanlar?d?r. Elektronik, uzay, bilgisayar dünyas? adeta onlar için var olmu?tur. Ö?renme, ara?t?rma, analiz etme ve sonsuz meraklar? neticesinde hemen her konuda belli bir bilgi sahibidirler.

?nand??? konularda istek ve arzular? çok güçlüdür. Hatta bu u?urda hayat?n? ortaya koyabilir. Ama çevresinde ayn? co?kuyu görememesi onu hüsrana dü?ürür. Her ?eyden vazgeçmi? gibi görünse de, asl?nda geçmez yeni projelerine çoktan ba?lam??t?r bile.

?nsanc?l yönü kuvvetlidir. Kimsenin ba??na kötü bir ?ey gelsin istemez, onlar? korumaya çal???r. Yard?m etmek ister. Oldukça ho?görülüdür. Barda?? ta??ran son damla dü?medikçe ve dinlendi?i sürece kimseye arkas?n? dönmez.

Akl?na güvenmesine ra?men kovalar?n k?skanç bir yönleri de vard?r. Kendini geçen, daha revaçta olanlar? k?skan?r. Bu onu daha h?rsl? yapar, hedefi daima birinci olmakt?r. Kendi ç?karlar?n? korumas?n? iyi bilir.

Ba?kalar?n?n istedikleri gibi de?il, kendi do?rular? için ya?ar. Her ?eyi istedi?i gibi planlar ve uygular, tabii duygularla de?il, ak?lc? yollarla. Akl? ile duygular?n? kontrol ederek.

S?n?rlanmak, belli kal?plara sokulmak, herkesin yapt???m yapmak onun tarz? de?ildir. Kopya ve taklit etmez, yeni ?eyler yarat?r. Bu imkan verilmezse, Kova çocuklar? okumakta problem ç?kar?r. Belki okulu b?rakabilir ama sonuçta kendi kendini yeti?tirerek iyi bir seviyeye gelecektir. O neyi nas?l ö?renece?ini akl? ile bulacakt?r.

Paray? severler. Ama paran?n biriktirmek için olmad???n? iyi bilirler. Paray? de?erlendirmek, mal? kullanmak isterler. Hatta ba?kalar?n?n bu imkanlar?ndan faydalanmaktan da çekinmezler. Ya?am?m, evini, e?yas?n?, ilgi alanlar?n? s?k s?k de?i?tirebilirler. ?leri teknolojinin tüm imkanlar?n? denerler.

Sevdi?i ki?iye ba?lan?r. Zaten de?er verdi?i ki?iyi sever. A?kta da akl?n? kullan?r. Kendine faydal? olabilecek ki?iyi tercih eder. Duygular?n?n esiri olmaz.

Bo? güzellik, sevda pe?inde ko?maz. Sevdi?i hem kafa dengi, hem dost, hem arkada? hem de her yönden destek olmal?d?r.

Asl?nda her konuda oldu?u gibi bu konuda da onlar?n ne yapt???n? anlamak zordur. Bir projeleri için a??km?? gibi davranmalar? bile mümkündür. Aile ba?lar?na da çok önem verir. Özellikle anneleri onlar için çok de?erlidir.

Pek çok de?i?ik alanlarda ün yapm?? ki?iler bu burçtan ç?kar. Ara?t?rma, uzay, bilgisayar, astroloji, dm, bilim, teknik bulu?lar ve ak?l kullanmak gereken her alan onlara uygundur. ?deal bir ö?retmen, psikolog, kendine özgü bir yazar, dü?ünür, ka?if hatta orijinal bir sanatkar olabilirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Kova Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: