Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 O?lak Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: O?lak Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:28 am

22 Aral?k - 20 Ocak

Grubu: Toprak, negatif
U?urlu günü: Cumartesi
U?urlu say?s?: 8, 9, 62, 122, 7544
U?urlu ta??: Lal, Agat, Opal, Kristal Kuvars
U?urlu renkleri: Kur?uni, Koyu kahverengi, nefti
U?urlu kokular?: Kamelya, fulya
U?urlu çiçekleri: Kara gül, Kadife çiçe?i, Kamelya
U?urlu müzik: Halk müzi?i
Belirgin özelli?i: ?natç?l?k, kararl?l?k
Negatif yönü: A??n merak
?ste?i: Yükselmek
Anla?t??? burçlar: Bo?a, Ba?ak
Anla?amad??? burçlar: Koç, Yengeç, Terazi
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Terazi
Duygusal aç?dan destekçi burç: Koç
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Kova
Evlilik için uygun burç: Yengeç


ÖZELL?KLER?

O?laklar güçlü iradeleri ve disiplinleriyle tan?n?rlar. Çok çal???rlar ve ba?kalar?n?n sayg?s?n? çabuk kazan?rlar. Dürüst ve güvenilirlerdir. Görevlerine ve sorumluluklar?na ba?l?d?rlar. Borçlu kalmaktan ho?lanmazlar. Çok iyi i? adam? olurlar. Amaçlar?na ula?mak için sabrederler ve ula??rlar. Zorluklardan y?lmazlar. Hemen konuya girdiklerinde iyi konu?mac? olurlar. Kendi dü?üncelerine kar?? olan insanlarla dalga geçerler. Duygusuz olduklar?ndan fazla maddeci görünürler. Sosyal statü onlar için çok önemlidir.

Duygular?n? aç?klamakta kötüdürler. Uzun süreli arkada?l?klar kuramazlar. Paralar?n? iyi kullan?rlar fakat elleri çok aç?kt?r. Ba??ml?l?k duygular? çok geli?mi?tir. Bir ki?iye inan?r ve güvenirse onunla ömür boyu sürecek bir dostluk kurar. E?lenceli ve hayat? zengin ya?amay? seven ki?ilerdir. Esprili, güler yüzlü ve s?cakt?r. Buna kar??n genellikle yaln?z insanlard?r.

Geleceklerini ayr?nt?l? bir biçimde planlayabilirler. Kuruntulu ve depresyona yatk?nd?rlar. Gösteri?i sevmezler. Güvenli, düzenli ve gelir getiren i?leri severler. O?lak erke?i, ciddi, güven verici hatta kendinden büyük kad?nlardan ho?lan?rlar. Yan?nda ta??yabilece?i ve herkesin odak noktas? olacak kad?nlar onu tahrik eder. O?lak erke?i k?sa yan?t olan "hay?r"? kabul etmez. Ve denemekten vazgeçmez.

O?lak kad?n?n?n tutkular? son derece düzenlidir. A?ka tedbirle yakla??r. Bir erke?e ?u so?uk zalim dünyadan koruyabilen dev bir boz ay? gibi hissettirecek kadar çekici bir süper kad?n olabilir. Ya da buz gibi sakin, burnu havada mermer kaidesi gibi biri.

O?lak k?z? öyle çok meslek sahibidir ki sanki a?k ve evlilik onlar?n ikinci tercihiymi? gibi görünür. A?k konusunda evet ama evlilik konusunda tercihleri birincildir. Il?ml? duygusal ve akl? ba??nda hareket ederler.

O?lak kad?nlar?n?n kendilerine has taze bir güzellikleri vard?r. Buna ra?men görünü?leri konusunda tedirgin ve güvensiz olurlar. O?lak k?z? kad?nl??a do?ru birden bire çiçek aç?verir. Kendine güvenir. Ne istedi?ini bilir. Zengin i?adam? karizmas?na dayanamaz. Pahal? ve ?atafatl? ?eylerden ho?lan?r. Ancak o?lak kad?n?, o?lak erke?i gibi a??k olmaktan korkar. Çocuklar?n?n e?itimleri ve ba?ar?lar?yla övünürler. O?lak çocuklar? ise ciddi ve ya??tlar?ndan daha olgun davran?rlar.


D??ER ÖZELL?KLER?

Çok dü?ünen, az konu?an, merakl?, mütevazi ama kontrollü ve a??r hareket eden yap?lard?r. De?i?ikliklere, özellikle yeni bir ?eye adapte olmalar? çok uzun zaman al?r. Karar vermeleri zordur. Ama bu karars?zl?klar?ndan kaynaklanmaz; aksine yanl?? karar vermemek ve ba?ar?s?z olmamak kökenlidir.

Önce inceden inceye uzun uzun dü?ünüp, art?s?n? eksisini hesaplamadan, kendi düzen ve disiplinlerine oturtmadan harekete geçmezler.

Onlara yap?lacak ?eyleri asla son dakikada söylememelisiniz. Reddedilirsiniz. Dü?ünmeleri için uzun bir süre tan?mal?s?n?z. Bunun iyi bir yan? vard?r. O da, bir ?eye karar verdikten sonra art?k geri ad?m atmamalar? ve sonuna kadar götürmeleridir. Bu onlar?n ba?ar?s?d?r.

Bu kararl???n yan? s?ra do?ruculuklar? da eklenince, bir i? konusunda onlara güvenmemek mümkün de?ildir. Önlerine ç?kacak engeller veya kendi hatalar? yüzünden geri çekilmeyecek kadar ciddi ve do?rudurlar. Gerçi hatan?n tümünü kendilerine almaz, bunda ba?kalar?n? da suçlarlar ama gene de hile, yalan dolan ve sahtekarl?k yapmazlar. Durgun, dü?ünceli ve karamsard?rlar.

Hayata genellikle koyu renkli camlar ard?ndan bakarlar. Son derece sab?rl?, güçlü, inatç? ve so?ukkanl?d?rlar. Olaylar kar??s?nda pani?e kap?lmazlar, sessiz ve sakin hareket ederler. Bu onlar?, panikten do?abilecek pek çok yan tehlikelerden korur. Böyle bir tutum onda, hayattan ne istedi?ini bilen bir ki?i görünü?ü yarat?r. Karars?z, çeli?kiler içinde kalm?? iseniz, o?lak insan?n?n yan?nda rahatlar, kafan?z? toplar ve güven duyars?n?z. Ancak, çok uzun süre O?laklarla beraberlik yorucu ve s?k?c? olur.

Çal??mak daima birinci plandad?r. Yükselmek, ba?a geçmek en büyük arzular?d?r. Onlar i? ve meslek dünyas?n?n temel ta?lar?d?r. Hem emir alabilir hem de emir verebilmeleri ba?ar?lar?n? destekler. Kanunlara, kurallara, prensiplere kar?? sayg?l?d?rlar.

Çok ideal bir yönetici, idareci, müdür olurlar veya disipline dayanan askeri alanlarda ba?ar?l?d?rlar. Büyük ?irketlerin ba??nda onlar? görmek mümkündür.

Zengin olmak, yükselmek, ünlü ve ba?ar?l? olmak ana hedefleridir. Tüm bunlar? sab?rl?, sebatl?, düzenli çal??malar? ile kendileri elde ederler.

Esneklik yönleri yoktur. Bir ?ey nas?l yap?lmas? isteniyorsa mutlaka öyle olmal?d?r. ?lave olarak, dürüstlük özellikleri ile güvenilirlik elde ederler. ??le ilgili projeleri son derece pratik, tela?s?z ve en iyi ?ekilde neticelendirebilirler.

Ba?ar?lar? belli bir konudad?r. Her sahaya el atmazlar. Kendine uygun olan i?i dikkatle seçer ve sadece ona konsantre olur. Zaman?n?n tümünü bu yolda harcar ve istedi?ini elde eder. Bunun hangi dalda olaca??m haritadaki en güçlü y?ld?z belli eder. Bu alanlar müzik, edebiyat veya ticaret, bankac?l?k, idarecilik hatta politika olabilir. Okumay?, ö?renmeyi de severler ama bilgiyi da??t?c? de?ildirler.

Zaman? bo?a harcamak istemezler. Her zaman yapacak bir i?leri vard?r. Merakl? olmalar?na kar??n bunu belli etmez ve incelemelerini gizli gizli yaparlar. Kapal? bir kutu gibidirler. Bu kutunun kapa??n? çok nadir aralarlar. Her ?eyi bir s?r gibi saklarlar. Ama kendilerine her ?ey söylensin isterler. Bunun temelinde yatan ?ey kimseye güvenmemeleri sadece kendilerine güvenmeleridir.

Son derece kontrollü ve ku?kucudurlar. A??zlar? s?k? oldu?u için içlerinde esen f?rt?nalar? kimse bilmez. Ama dudaklar?n?n uçuklamas?, yüzde ç?kan sivilceler, arpac?klar bunu ele verir.

Kendilerine yap?lan iyilikleri ve kötülükleri asla unutmazlar. Sab?rla bekleyerek uygun zamanda ta?? gedi?ine koymay? ba?ar?rlar. Bunun için bir ya?am boyu bile sabredebilirler. Onlar?n intikam almalar? kinciliklerinden ziyade kar??s?ndakinin dersini vermek, kendilerince onu e?itmektir. Bundan asla vazgeçmezler, affetmezler. Dersini verdikten sonra o ki?i ile konu?maya devam ederler. Durup dururken kendileri ba?kalar?na fenal?k yapmak, kimseyi rahats?z etmek istemezler. Ama kincidirler. Öfkeleri de çok ?iddetlidir. K?z?nca gözleri bir ?ey görmez. Atar, vurur, k?r?p dökebilirler.

O?laklar?n bir dezavantaj? vard?r. O da çabuk harekete geçememeleri ve al??kanl?klar?ndan kurtulamamalar?d?r. Do?ru dü?ünürler ama uygulamaya ba?lamalar? zordur. Uykuyu severler. Sigara içki gibi tutkular? vard?r. Paraya ve maddi de?erlere çok ba?l?d?rlar.

Sab?rla elde ettikleri maddi varl?klar?n? kaybetmekten ve her ?eye yeniden ba?lama zorunda kalmaktan çok korkarlar. Onlar için her ?ey maddi güç demektir. Ç?karlar? ve menfaatleri daima ön plandad?r. Bundan pek ödün vermezler. Sevdikleri için bile bunu yapmalar? zordur. Hele ba?kalar?n?n istek ve ihtiyaçlar? onlar? pek ilgilendirmez. Dü?ünmeden konu?mamalar?n?n bir nedeni de ç?karlar?na zarar vermemek içindir.

Hayat? bu denli ciddiye almamay?, biraz güleç ve ho?görülü olmay?, kendilerinden ba?kalar?na da güvenebilmeyi ve payla?may? ö?renmeleri daha rahat bir hayat sürmelerine imkan verecektir.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
O?lak Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: